Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 63/2006

31-08-2006

Zarządzenie Nr 63/2006
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniające zarządzenie Nr 50/2006 z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 50/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza" w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 2 po wyrazach "pożądanego celu rehabilitacji" dodaje się wyrazy "(wymagane uzasadnienie zmiany na skierowaniu)";

2) w § 8:

a) w ust. 1 w lit. D wyrazy "w przypadku zabiegów masażu - technika masażystę" zastępuje się wyrazami "a w przypadku zabiegów masażu - również przez technika masażystę",

b) w ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
"Rehabilitacja specjalistyczna niesklasyfikowana odrębnie może być realizowana w warunkach oddziału/ ośrodka dziennego w postaci programów terapeutycznych (po akceptacji konsultanta wojewódzkiego i krajowego w dziedzinie rehabilitacji, centrali i odpowiedniego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia)*, które uzupełniają świadczenia, uwzględniają specyfikę rozwiązań regionalnych zapewniając kompleksowość usług", a przypis dolny otrzymuje brzmienie: "* nie dotyczy programów terapeutycznych realizowanych w 2006 roku w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia";

3) w załączniku nr 1a - "Katalog zakresów świadczeń" - w wierszu oznaczonym lp. 8, w kolumnie 5 kod "5.11.02.9000036-43" zastępuje się kodem "5.11.02.9000036-44".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 31.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności