Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 63/2015/DSOZ

30-09-2015

ZARZĄDZENIE Nr 63/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, 1240, 1269 i 1365) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

 1. w § 4 w ust. 3 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) załączniku nr 2d do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22.”;

 1. w § 5 dodaje się pkt 21 i 22 w brzmieniu:

„21) Telekonsylium kardiologiczne;

22) Telekonsylium geriatryczne.”;

 1. w § 9 dodaje się ust. 15 w brzmieniu:

„15. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresach, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22, obowiązani są do przechowywania dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej uzyskanej lub wytworzonej w związku z udzielanym świadczeniem.”;

 1. w § 11 dodaje się ust. 9-10 w brzmieniu:

„9. Świadczenia udzielone w zakresie:

1) Telekonsylium kardiologiczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego;

2) Telekonsylium geriatryczne sprawozdawane i rozliczane są przez świadczeniodawcę zatrudniającego lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, biorącego udział w konsylium lekarskim odbywającym się z zastosowaniem sprzętu telemedycznego.

10. Maksymalna liczba świadczeń udzielonych jednemu świadczeniobiorcy w każdym z zakresów, o których mowa w § 5 pkt 21 i 22 wynosi jedno telekonsylium nie częściej niż raz na 30 dni i nie więcej niż 4 telekonsylia w roku.”;

 1. w załączniku nr 1 do zarządzenia po lp. 128 dodaje się lp. 129 i 130 w brzmieniu:

129. 

 11.1100.000.02

Telekonsylium kardiologiczne 

 5.10.00.0000100 

kardiologiczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego

 punkt

  6           x 

      

obejmuje:
- zdalny wywiad,
- zdalna analiza zapisu EKG,
- zdalna interpretacja badań dodatkowych,
- ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego                         

130.  11.1060.000.02   Telekonsylium geriatryczne  5.10.00.0000101

geriatryczne konsylium lekarskie przy użyciu sprzętu telemedycznego

 punkt    6       x  

 

1) świadczenie dotyczy osób po 65 r.ż.
2) obejmuje:

- zdalny wywiad,
- zdalna analiza zapisu EKG,
- zdalna analiza badań diagnostycznych,
- zdalna analiza leczenia farmakologicznego,
- optymalizacja leczenia.

 1. po załączniku nr 2c do zarządzenia dodaje się załącznik nr 2d do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. w załączniku nr 3 do zarządzenia dodaje się część 21.Telekonsylium kardiologiczne oraz część 22.Telekonsylium geriatryczne, w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielonych począwszy od dnia 1 października 2015 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.09.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 30.09.2015 18:50
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności