Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2006

31-08-2006

Zarządzenie Nr 64/2006
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 31 sierpnia 2006 roku

zmieniające zarządzenie Nr 55/2006 w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne"

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne, stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 55/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne", zwanych dalej "materiałami informacyjnymi", wprowadza się następujące zmiany:

1. W materiałach informacyjnych:

1) w § 7 ust. 4 wyrazy "w szpitalnym oddziale ratunkowym, szpitalnej izbie przyjęć i ambulatorium" zastępuje się wyrazami "w szpitalnym oddziale ratunkowym i szpitalnej izbie przyjęć",

2) w § 14 ust. 2 wyrazy "w szpitalnym oddziale ratunkowym, szpitalnej izbie przyjęć lub ambulatorium" zastępuje się wyrazami "w szpitalnym oddziale ratunkowym lub w szpitalnej izbie przyjęć".

2. W załączniku nr 1 a do materiałów informacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. lp. 70, w kolumnie 49 ginekologia onkologiczna, w puste pole wpisuje się "X";

2) w poz. lp. 114, w kolumnie 49 ginekologia onkologiczna, w puste pole wpisuję się "X";

3) w poz. lp. 135, w kolumnie 49 ginekologia onkologiczna, w puste pole wpisuje się "X";

4) w poz. lp. 947, w kolumnie 53 kardiologia, w puste pole wpisuje się "X";

5) w poz. lp. 1144, w kolumnie 49 ginekologia onkologiczna, w puste pole wpisuje się "X";

6) w poz. lp. 1252, w kolumnie 49 ginekologia onkologiczna, w puste pole wpisuje się "X";

7) w poz. lp. 947, w kolumnie: uwagi, komentarz otrzymuje następujące brzmienie:
"zawiera diagnostykę z arteriografią; wykonanie w warunkach sali zabiegowej uprawnionej pracowni naczyniowej; konieczność zapewnienia możliwości konwersji do operacji otwartej; w zakresie kardiologii wyłącznie przy OZW".

3. Załącznik nr 1c do materiałów informacyjnych "Katalog świadczeń onkologicznych - chemioterapia" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

4. Załącznik nr 3a do materiałów informacyjnych "Wymagania wobec świadczeniodawców" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

5. Załącznik nr 9 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w programach terapeutycznych (lekowych)" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

6. Załącznik nr 10 do materiałów informacyjnych "Wykaz substancji czynnych stosowanych w terapii nowotworów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia;

7. Załącznik nr 15 a do materiałów informacyjnych "Wytyczne stosowania świadczenia "Chemioterapia niestandardowa"" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do uwzględnienia zmian, o których mowa w § 1, w umowach zawieranych na 2007 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 31.08.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.08.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności