Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ

15-11-2013

Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy o udzielanie świadczeń w tym zakresie, oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) dodatkowe miejsce przyjmowania pacjentów - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w jednej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu poza miejscem udzielania świadczeń;

2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

3) gotowość do udzielania świadczeń - warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia do udzielania świadczeń od poniedziałku do piątku w godzinach od 1800 do 800 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, od godz. 800 danego dnia do godz. 800 dnia następnego. Warunki nie są spełnione w sytuacji, w której zasoby kadrowe oraz niezbędny sprzęt i wyposażenie pozostają w gotowości poza miejscem udzielania świadczeń lub poza dodatkowym miejscem przyjmowania świadczeniobiorców;

4) lekarz pediatra - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będący w trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego);

5) lekarz medycyny rodzinnej - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej lub będący w trakcie takiej specjalizacji;

6) lekarz medycyny ogólnej - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny ogólnej;

7) lekarz chorób wewnętrznych - lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych (I stopień specjalizacji, II stopień specjalizacji lub tytuł specjalisty) lub będący trakcie takiej specjalizacji (po ukończeniu dwóch lat od rozpoczęcia stażu specjalizacyjnego);

8) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;

9) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;

10) Ogólne warunki umów - ogólne warunki umów określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

11) obszar zabezpieczenia - określony przez dyrektora Oddziału Funduszu spójny terytorialnie obszar (powiat/powiaty, gmina/gminy, dzielnica/dzielnice lub inny obszar jednoznacznie określony) ze względu na konieczność właściwego zabezpieczenia świadczeń, uwarunkowany wielkością populacji i warunkami geograficzno-terytorialnymi danego obszaru;

12)rozporządzenie MZ - obowiązujące w momencie zawarcia umowy, o której mowa w § 1, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

13) ryczałt miesięczny - kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń udzielanych w okresie sprawozdawczym (miesiąc) w ramach gotowości do udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia, wszystkim zgłaszającym się świadczeniobiorcom - bez względu na ich adres zamieszkania; ryczałt miesięczny jest przypisany do obszaru zabezpieczenia, na który zgodnie z ogłoszeniem postępowania została zawarta umowa, bez względu na liczbę miejsc udzielania świadczeń/dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów zorganizowanych przez świadczeniodawcę na tym obszarze, oraz nie podlega podziałowi;

14) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

15) zakres świadczeń - świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w danym rodzaju świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności rozporządzeniu MZ oraz Ogólnych warunkach umów.

Rozdział 2

Przedmiot postępowania i umowy

§ 3.

1. Przedmiot postępowania, o którym mowa w § 1, stanowi wyłonienie podmiotu udzielającego na obszarze zabezpieczenia wskazanym przez dyrektora Oddziału Funduszu w ogłoszeniu tego postępowania, świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, określonych art. 5 pkt 17a ustawy.

2. Szczegółowy katalog zakresów świadczeń, określonych przy uwzględnieniu możliwych wielkości obszarów zabezpieczenia, mierzonych liczbą osób je zamieszkujących (wielkość populacji), określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Podstawę określenia wielkości populacji na danym obszarze zabezpieczenia stanowią aktualne lub prognozowane, w chwili ogłoszenia postępowania, dane na temat ludności określone w roczniku statystycznym ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny. W przypadku obszarów mniejszych terytorialnie niż gmina (np. dzielnica miasta), dopuszcza się dane pozyskane z właściwych jednostek statystycznych dla danego obszaru (jednostek samorządu terytorialnego).

4. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, obowiązany jest spełniać, odpowiednio do przedmiotu umowy, wymagania określone w rozporządzeniu MZ, niniejszym zarządzeniu oraz przepisach odrębnych.

5. Wymóg spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 4, dotyczy wszystkich miejsc udzielania świadczeń oraz dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów, zgłaszanych przez świadczeniodawcę w ofercie.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy są świadczenia gwarantowane, o których mowa w załączniku Nr 5 do rozporządzenia MZ, udzielane świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w ramach gotowości do udzielania świadczeń poza godzinami dostępności określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym, finansowane przez Fundusz.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Dokonanie modyfikacji wzoru umowy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu WE nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie;

2) 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki.

Rozdział 3

Zasady postępowania, wymagania wobec świadczeniodawców oraz sposób i warunki udzielania świadczeń

§ 6.

1. Umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zawiera się ze świadczeniodawcą, którego oferta została wybrana po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert albo rokowań.

2. Świadczenia mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, z uwzględnieniem gotowości do udzielania świadczeń, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3.

3. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu oraz przepisach odrębnych.

4. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie dyrektora Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w umowie.

5. Dyrektor Oddziału Funduszu obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.

6. Zmiana warunków udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę lub podwykonawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, zgłaszana jest przez świadczeniodawcę do Oddziału Funduszu, w terminie umożliwiającym zmianę umowy, jednak nie krótszym niż 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 7.

1. Odpowiednio do zakresu świadczeń stanowiących przedmiot umowy, świadczeniodawca zapewnia:

1) co najmniej jeden zespół lekarsko-pielęgniarski (jeden lekarz i jedna pielęgniarka) na każde rozpoczęte 50 000 osób zamieszkujących dany obszar zabezpieczenia, z zastrzeżeniem lit. a-c,

a) dodatkowo oceniane jest, według kryteriów oceny ofert, zapewnienie udzielania świadczeń przez lekarza pediatrę, co najmniej:

- w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od godz. 1800 do godz. 2200,

- w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 800 do 1200 oraz od 1800 do 2200,

b) w zakresach określonych w lp. 2-4 załącznika nr 1 do zarządzenia, w liczbie zespołów wymaganej do udzielania świadczeń, preferowane jest zapewnienie co najmniej jednego zespołu, w którego skład wchodzi lekarz pediatra,

c) w zakresach określonych w lp. 3 i 4 załącznika nr 1 do zarządzenia, w godzinach od 2400 do 800 dnia następnego, obsada kadrowa w miejscu udzielania świadczeń może ulec zmniejszeniu o jeden zespół lekarsko-pielęgniarski,

d) zmniejszenie przez świadczeniodawcę obsady kadrowej, o którym mowa w lit. c, nie może skutkować ograniczeniem dostępności do świadczeń,

e) o zmniejszeniu obsady kadrowej, o którym mowa w lit. c, świadczeniodawca informuje pisemnie dyrektora Oddziału Funduszu, w terminie nie krótszym niż trzy dni przed planowaną zmianą;

2) jedno miejsce udzielania świadczeń, z liczbą gabinetów lekarskich odpowiadającą liczbie lekarzy udzielających świadczeń na każdym dyżurze, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do miejsca udzielania świadczeń w czasie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3.

3. W zakresach określonych w lp. 2-4 załącznika nr 1 do zarządzenia, świadczeniodawca w celu zwiększenia dostępności do świadczeń, może zorganizować dodatkowe miejsce przyjmowania świadczeniobiorców, poza miejscem udzielania świadczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Zaakceptowany przez dyrektora Oddziału Funduszu wniosek świadczeniodawcy o zorganizowanie dodatkowego miejsca przyjmowania pacjentów stanowi podstawę do zmiany umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu określenia dodatkowego miejsca przyjmowania świadczeniobiorców.

4. W dodatkowych miejscach przyjmowania świadczeniobiorców:

1) winny być spełnione warunki realizacji świadczeń, określone w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia MZ;

2) udzielanie świadczeń odbywa się na zasadach określonych w § 2 ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem ust. 1 pkt 1 lit. a.

5. Liczba zespołów lekarsko-pielęgniarskich udzielających świadczeń w zakresach świadczeń określonych w lp. 2-4 załącznika nr 1 do zarządzenia obejmuje miejsce udzielania świadczeń oraz dodatkowe miejsca przyjmowania świadczeniobiorców, o których mowa w ust. 3.

6. Miejsce udzielania świadczeń zorganizowane dla udzielania świadczeń będących przedmiotem umowy, świadczeniodawca wykazuje w składanej ofercie, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu postępowania.

7. Miejsce udzielania świadczeń oraz dodatkowe miejsca przyjmowania świadczeniobiorców, winny być zlokalizowane na terenie obszaru zabezpieczenia, którego dotyczy postępowanie, w głównych lub znaczących ośrodkach administracyjnych obszaru.

8. Uwzględniając kryterium dostępności do świadczeń, preferowana jest i dodatkowo oceniana w kryteriach oceny ofert, lokalizacja miejsca udzielania świadczeń w głównym ośrodku administracyjnym na terenie obszaru zabezpieczenia.

9. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji braku oferentów spełniających wymóg lokalizacji miejsca udzielania świadczeń na obszarze zabezpieczenia, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy, dyrektor Oddziału Funduszu może odstąpić od jego stosowania.

§ 8.

1. Wykaz oraz sposób udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, określone są w części I załącznika nr 5 do rozporządzenia MZ.

2. Warunki realizacji świadczeń, w tym: wymagane kwalifikacje personelu, warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, określone są w części II załącznika nr 5 do rozporządzenia MZ oraz w załączniku nr 3 do zarządzenia. Uwzględniając kryterium jakości świadczeń, w kwalifikacjach lekarzy udzielających świadczeń i ich czasie pracy, z wyłączeniem kryteriów określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, preferowane są i dodatkowo oceniane w kryteriach oceny ofert, kwalifikacje w dziedzinie medycyny rodzinnej, medycyny ogólnej i chorób wewnętrznych.

3. Świadczenia będące przedmiotem umowy, realizowane są przez osoby wymienione w "Harmonogramie - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, zapewniające gotowość do udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, nie mogą w tym samym czasie udzielać świadczeń u innych świadczeniodawców oraz wykonywać czynności wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń.

5. Jeżeli w miejscu udzielania świadczeń lub dodatkowym miejscu przyjmowania świadczeniobiorców, w gotowości do udzielania świadczeń pozostaje jeden zespół lekarsko-pielęgniarski, w celu zapewnienia ciągłej dostępności do świadczeń ambulatoryjnych, w sytuacji udzielania świadczeń w miejscu przebywania świadczeniobiorcy jeden z członków zespołu pozostaje w gotowości w miejscu określonym w umowie jako miejsce udzielania świadczeń.

§ 9.

1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obowiązany jest do dokumentowania świadczeń udzielanych w każdym z miejsc udzielania świadczeń oraz dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów.

2. Prowadzona dokumentacja zbiorcza, zawiera w szczególności:

1) dane osobowe świadczeniobiorcy, tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku jego braku - serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) datę zgłoszenia świadczenia oraz tryb jego udzielania (ambulatoryjnie, w formie porady telefonicznej, w formie wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy), a w przypadku świadczeń udzielanych w miejscu przebywania świadczeniobiorcy, także godzinę przyjęcia zgłoszenia;

3) przyczynę zgłoszenia;

4) informację o odmowie realizacji zgłoszenia wraz z podaniem uzasadnienia dokonanej odmowy;

5) datę wykonania świadczenia, a w przypadku wizyty w miejscu przebywania świadczeniobiorcy także godzinę wyjazdu oraz godzinę powrotu osoby udzielającej świadczenia;

6) informacje dotyczące udzielonego świadczenia:

a) rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego, urazu,

b) wydane pacjentowi zalecenia, skierowania, recepty na leki, zaświadczenia, inne dokumenty związane z udzielonym świadczeniem;

7) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń (imię i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa wykonywania zawodu).

3. Dokumentacja zbiorcza jest prowadzona i dostępna w miejscu udzielania świadczeń.

4. Świadczeniodawca obowiązany jest do rejestrowania rozmów telefonicznych prowadzonych przez personel w związku z udzielaniem świadczeń będących przedmiotem umowy. Nośniki zawierające zarejestrowane rozmowy, o których mowa w zd. 1, podlegają obowiązkowi archiwizacji przez okres nie krótszy niż jeden rok.

Rozdział 4

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 10.

1. Świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania do Oddziału Funduszu informacji o zrealizowanych świadczeniach za dany okres sprawozdawczy podlegający rozliczeniu w ramach umowy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przekazuje do Oddziału Funduszu w formie elektronicznej, w formacie wymiany danych wymaganym przez Fundusz (odpowiednio: komunikat XML typu: ,,SWIAD" ,,Komunikat szczegółowy NFZ świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych" lub typu ,,ZBPOZ" - "Komunikat szczegółowy NFZ danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ"), w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego okresu sprawozdawczego.

3. Wykazy świadczeń podlegających sprawozdawaniu przez świadczeniodawcę oraz typ komunikatu XML, z zastosowaniem którego informacja o zrealizowanych świadczeniach jest przekazywana do Oddziału Funduszu, określone są w załączniku nr 4 do umowy.

4. Zakresem przekazywanych danych o świadczeniach, udzielanych w okresie sprawozdawczym, odpowiednio do typu komunikatu XML, objęte są dane określone w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy oraz kod świadczenia.

5. Zmiana definicji komunikatów sprawozdawczych XML, o których mowa w ust. 2, dokonywana jest z zachowaniem okresu przejściowego pomiędzy datą ogłoszenia definicji komunikatu XML, a datą jego obowiązywania,uwzględniającego co najmniej jeden pełny okres sprawozdawczy.

§ 11.

1. Dla celów rozliczania udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej stosuje się ryczałt miesięczny, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 13.

2. Zapłata należności z tytułu realizacji umowy następuje na podstawie rachunków wystawionych przez świadczeniodawcę, zgodnie z zasadami i w terminach określonych w umowie.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 12.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 85/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

§ 13.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2014 i lata następne.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych
Zbigniew Teter


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 64/2013/DSOZ Prezesa NFZ z załącznikami

 

Zarządzenia zmieniające

Zarządzenie Nr 68/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów

 

Dodany: 15.11.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.11.2013 r. Norbert Tyszka

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 15.11.2013 00:00
Aktualizacja informacji: 08.10.2015 14:28
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności