Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2016/DSM

30-06-2016

ZARZĄDZENIE NR 64/2016/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z poźn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju ratownictwo medyczne.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość – warunki organizacyjno–techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia, pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu;

3) miejsce stacjonowania – miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, oczekującego na dyspozycje dyspozytora medycznego, określone w wojewódzkim planie działania systemu;

4) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

5) plan działania systemu – aktualny wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.2));

6) podwykonawca – podmiot, który na zlecenie świadczeniodawcy:

a) wykonuje część umowy, samodzielnie organizując powierzony zakres czynności, lub

b) w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu, będzie w odniesieniu do części świadczeń stanowiących przedmiot umowy zawartej z Funduszem, realizował świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku, gdy z planu działania systemu wynika, że dla danego rejonu operacyjnego wskazanego w postępowaniu przewidziano więcej niż jedno miejsce stacjonowania;

7) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;

8) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

9) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

10) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;

11) ryczałt – uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń zespołu ratownictwa medycznego i funkcjonowanie dyspozytora medycznego w ramach gotowości do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w ciągu doby, zgodnie z planem działania systemu.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w ustawie o świadczeniach, ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozporządzeniu oraz przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”.

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3.1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1,  jest wyłonienie do zawarcia umowy dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, który kompleksowo zabezpieczy realizację świadczeń przez wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym wskazanym w postępowaniu.

2. W prowadzonym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o którym mowa w  ust. 1, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uwzględnia się wytyczne planu działania systemu, w odniesieniu do obszaru terytorialnego objętego danym postępowaniem, tj.  rejonu operacyjnego, liczby zespołów ratownictwa medycznego i ich rodzaju, obszaru działania oraz miejsc stacjonowania każdego zespołu ratownictwa medycznego.

3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. W. L 340 z 16.12.2002 r., str. 1 i n., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem postępowania w celu zawarcia umowy objęte są:
- 85120000 – 6 Usługi medyczne i podobne.

4. Oferta świadczeniodawcy ubiegającego się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, zawiera informację o miejscu stacjonowania wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, określonych w planie działania systemu, w danym rejonie operacyjnym, we wszystkich zakresach świadczeń, z określeniem ich obszarów działania.

5. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu, przedstawia w ofercie wykaz personelu, który będzie osobiście wykonywał medyczne czynności ratunkowe, zabezpieczając 100% czasu pracy zespołów ratownictwa medycznego objętych danym postępowaniem.

6. Świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie z Funduszem umowy, o której mowa w ust. 1, wykazujący w ofercie personel spełniający wymagania, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiotem umowy w rodzaju ratownictwo medyczne, zwanej dalej „umową”, jest udzielanie świadczeń osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez świadczeniodawcę, w ramach poszczególnych zakresów świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia. Świadczenia te finansowane są przez Fundusz na podstawie pisemnego porozumienia (umowy) zawartego pomiędzy dyrektorem Oddziału Funduszu, a właściwym terytorialnie wojewodą, z dotacji celowej w ramach środków przewidzianych w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest wojewoda, ujętych w planie finansowym Funduszu i na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę, obowiązany jest spełniać wymagania określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.

2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy każdego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w rejonie operacyjnym, którego dotyczy umowa.

§ 6. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w danym rejonie operacyjnym w poszczególnych zakresach, wskazanych w załączniku nr 1 do zarządzenia, mogą być wykonywane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. W przypadku określonym w  § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b podwykonawca może realizować świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, pod warunkiem posiadania, potwierdzonej wpisem do właściwego rejestru, zdolności do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej będących przedmiotem podwykonawstwa.

3. Świadczeniodawca nie może korzystać z podwykonawstwa określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 lit. b., we wszystkich miejscach stacjonowania wskazanych w wojewódzkim planie działania systemu dla rejonu objętego daną umową.

4. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu.

5. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie właściwego terytorialnie wojewody oraz Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zawartej z Funduszem, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach.

6. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

7. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców winna być zgłoszona przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej wystąpienie albo – w przypadkach losowych – niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z wyłączeniem zmian określonych w § 2 ust. 8 umowy.

8. Świadczeniodawca obowiązany jest do lokalizacji miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w tabeli nr 7 stanowiącej załącznik do planu działania systemu, przygotowanego zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902).

9. Świadczeniodawca obowiązany jest do współpracy z właściwym wojewodą, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania i koordynacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, na terenie województwa, a w uzasadnionych przypadkach także w województwach sąsiednich.

10. Świadczenia opieki zdrowotnej, objęte umową, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, wymienione w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram – zasoby".

11. Osoby, o których mowa w ust. 10, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u tego samego lub innego świadczeniodawcy.

12. Świadczeniodawca udzielający świadczeń ratownictwa medycznego objętych warunkami umowy zapewnia gotowość do udzielania świadczeń, utrzymując w stałej dyspozycji obsadę kadrową, specjalistyczne środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

13. Zespół ratownictwa medycznego zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać świadczeń wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia szpitalnego, nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej.

14. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, podlega zgłoszeniu przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu w terminie umożliwiającym zmianę umowy, najpóźniej w dniu poprzedzającym ich wystąpienie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

§ 7. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie.

2. Świadczenia w ramach gotowości zespołów ratownictwa medycznego finansowane są na podstawie ryczałtu, określonego dla odpowiedniego zakresu świadczeń, zgodnego z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

3. Świadczeniodawca sprawozdając wykonane przez zespoły ratownictwa medycznego procedury medyczne posługuje się klasyfikacją procedur ICD 9, w tym pomocniczo listą procedur ICD 9 dedykowaną dla ratownictwa medycznego, określoną w załączniku nr 6 do zarządzenia.

4. Świadczeniodawca gromadzi i przekazuje Funduszowi dane o świadczeniach udzielonych poszczególnym osobom, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu na podstawie tych przepisów oraz umowy.

5. Dane o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych poszczególnym osobom świadczeniodawca obowiązany jest przekazać zgodnie z zakresami świadczeń i kodami świadczeń, określonymi w planie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne zawarte przed dniem wejście w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały zawarte.

§ 9. Do oświadczeń przekazywanych przez świadczeniodawców na podstawie § 4 ust. 3 umów, o których mowa w § 8, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków umów.

§ 10. Zarządzenie stosuje się do:

1) postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach;

2) ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określenia szczegółowych warunków w umowach, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.3)

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245, 1635, z 2014 r. poz. 1802, z 2015 r. poz. 1887, 1991 oraz z 2016 r. poz. 65.
3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 65/2012/DSM z dnia 17 października 2012 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 53 ustawy
z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.06.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 30.06.2016 14:46
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności