Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 64/2017/DSM

28-07-2017

ZARZĄDZENIE Nr 64/2017/DSM
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 
z dnia 28 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 69/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 115/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 listopada 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11:

a) ust. 3 – 6 otrzymują brzmienie:
„3. Stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r.  poz. 178 i z 2016 r. poz. 2131) przyjmuje wartość 4 110,00 zł.

4. W przypadku świadczeniodawców posiadających w strukturze centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci i nieposiadających wydzielonego zespołu urazowego suma stawki bazowej i składowej ryczałtu za strukturę (Rs) korygowana jest o współczynnik 1,1, natomiast w przypadku świadczeniodawców posiadających w strukturze centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci i posiadających zdefiniowany, stale wydzielony i przypisany funkcjonalnie do SOR zespół urazowy niniejsza suma korygowana jest o współczynnik 1,6, z zastrzeżeniem, że pozostający w stałej gotowości do udzielania świadczeń pacjentowi urazowemu zespół urazowy wydzielony zostaje z personelu medycznego niewyznaczonego do udzielania świadczeń w tym samym czasie w SOR lub innej komórce organizacyjnej szpitala.

5. Składowa ryczałtu za strukturę stanowi iloczyn dobowej wartości stawki bazowej dla SOR i wskaźnika (%) spełnionych dodatkowych warunków (organizacyjnych i kadrowych – z wyłączeniem personelu wchodzącego w skład stale wydzielonego zespołu urazowego funkcjonującego w centrum urazowym), określonych na podstawie ankiety, której wzór stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

6. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

 

gdzie:
a – stawka za punkt (w SOR przyjmuje się wartość 1 zł), 
ld – liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),
Pi – liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta. Składowa uwzględnia:

a) pacjentów zakwalifikowanych do kategorii V i VI przyjętych w trybie nagłym w wyniku przekazania przez zespół ratownictwa medycznego,

b) pacjentów, dla których świadczenie w SOR nie zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce,

oraz

c) pacjentów urazowych lub pacjentów urazowych dziecięcych, dla których świadczenie w centrum urazowym zakończyło się hospitalizacją w tej samej placówce i do rozliczenia wskazane zostało świadczenie z określonych w charakterystyce grupy T z katalogu grup,

Wi – waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w SOR

 

Kategoria

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom

 

Waga

 

I

Ocena stanu pacjenta (triage), podstawowa diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet podstawowy, EKG), porada lekarska, opieka pielęgniarska, farmakoterapia

81

II

Rozszerzona diagnostyka (badania laboratoryjne – pakiet dodatkowy, RTG przeglądowe, USG), konsultacja, małe zabiegi

216

III

Rozszerzona diagnostyka obrazowa, monitorowanie podstawowych czynności życiowych, farmakoterapia (dożylna, doszpikowa), mały zabieg operacyjny w trybie ambulatoryjnym, badanie inwazyjne (nakłucie lędźwiowe, nakłucie jam ciała),
inne badania dodatkowe

297

IV

Czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka, prowadzenie infuzji dożylnych, endoskopia, resuscytacja (ALS z użyciem urządzeń mechanicznych)

433

V

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR – monitorowanie funkcji życiowych, rozszerzona diagnostyka obrazowa (angiotomografia, trauma scan, TK w znieczuleniu ogólnym u dzieci)

649

VI

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta na stanowisku IT – monitorowanie funkcji życiowych pacjenta wg karty wzmożonego nadzoru - stanowiącej odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do zarządzenia, monitoring, sztuczna wentylacja, farmakoterapia, dalsza diagnostyka, damage control

757

        ”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Składowa ryczałtu za funkcję określana jest według poniższego wzoru, z uwzględnieniem liczby pacjentów, zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, na podstawie wykonanych procedur medycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia oraz wag poszczególnych kategorii:

gdzie:
a – stawka za punkt (w IP przyjmuje się wartość 1 zł),
ld – liczba dni w okresie przyjętym do kalkulacji (wskazanym jest przyjęcie do kalkulacji okresu zawierającego dane sprawozdawcze z pełnych 12 miesięcy, a w przypadku ich braku, do obliczeń przyjmuje się dane sprawozdawcze z minimum 3 kolejnych miesięcy),
Pi – liczba pacjentów zakwalifikowanych do odpowiedniej kategorii stanu zdrowia pacjenta, dla których świadczenia w IP zostały zakończone wypisem (składowa nie uwzględnia pacjentów planowych oraz przyjętych do dalszej hospitalizacji w danym podmiocie),
Wi – waga odpowiedniej kategorii, określona w poniższej tabeli:

Kategorie stanu zdrowia pacjenta w IP

Kategoria

Zakres świadczeń udzielanych pacjentom

Waga

I

Porada lekarska, opieka pielęgniarska, wstępna ocena stanu  zdrowia pacjenta

55

II

Podstawowa diagnostyka (RTG, USG, badania laboratoryjne), konsultacja specjalistyczna, małe zabiegi, monitorowanie podstawowych czynności życiowych

127

III

Rozszerzona diagnostyka (TK, USG – doppler), czynności związane z podtrzymaniem funkcji życiowych, resuscytacja

237

IV

Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych

309

”;

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w kategorii I lp. 16 otrzymuje brzmienie:

16

5.09.01.0000075

99.99913

Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)

 

                                                                                                                                                    ,

b) w kategorii III lp. 83 otrzymuje brzmienie:

83

5.09.03.0000187

100.71

Leczenie bólu, analgosedacja
w nagłym zagrożeniu

 

                                                                                                                                                       ,

c) w kategorii V lp. 32 otrzymuje brzmienie:

32

5.09.05.0000179

99.99914

Jednodniowa hospitalizacja pacjenta w SOR

procedura obejmuje:

- monitorowanie funkcji życiowych  pacjenta,

- farmakoterapię łącznie z realizacją procedur medycznych z grupy V

                                                                                                                                                       ,

d) w kategorii VI lp. 18 i 19 otrzymuje brzmienie:

18

5.09.06.0000018

99.601

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo - oddechowo - mózgowej na stanowisku intensywnej terapii

procedura obejmuje:

- sztuczną wentylację,

- farmakoterapię ostrych    niewydolności oddechowych,

- farmakoterapię ostrych zagrożeń

  neurologicznych,

- bilansowanie terapii, gospodarki

  płynowej i elektrolitowej

19

5.09.06.0000019

99.99912

 Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)

 

                                                                                                                                                      ;

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia stanowiącym wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, w Pakiecie dodatkowym lp. 50 i 51 otrzymują brzmienie:

50

91.821

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy i ilościowy

51

91.831

Badanie materiału biologicznego - posiew jakościowy wraz z identyfikacją drobnoustroju i antybiogram

                                                                                                                                       ;

4) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) w kategorii I lp. 11 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                                         „

11

5.09.01.0000075

Stwierdzenie zgonu

99.99913

Stwierdzenie zgonu (bez procedur transplantologicznych)

 

                                                                                                                                                        ,

b) w kategorii III lp. 14 otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                                                „

14

5.09.03.0000201

Leczenie wstrząsu

99.99912

 Leczenie wstrząsu (niezależnie od etiologii)

 

                                                                                                                                                        ,

c) kategoria IV otrzymuje brzmienie:

                                                                                                                                                         „

Lp.

Kod produktu

Nazwa produktu

Kod procedury

Nazwa procedury

Uwagi

1

5.09.04.0000160

Procedury wykonywane podczas konsultacji specjalistycznych

31.1

Tracheostomia czasowa

 

31.2

Stała tracheostomia

 

31.29

Inna stała tracheostomia

 

31.3

Inne nacięcie krtani/ tchawicy

procedura obejmuje: - konikotomię/ tracheopunkcję

31.42

Laryngoskopia i inne wziernikowanie tchawicy

 

31.48

Inne zabiegi diagnostyczne krtani

procedura obejmuje: - fiberolaryngoskopię

31.93

Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej

 

31.94

Wstrzyknięcie dotchawicze leków

 

33.232

Bronchoskopia interwencyjna

 

34.041

Drenaż jamy opłucnowej

 

38.951

Założenie cewnika czasowego do dializy

procedura obejmuje hemofiltrację

39.31

Szycie tętnicy

 

39.32

Szycie żyły

 

39.951

Hemodializa

 

44.13

Gastroskopia - inna

 

44.43

Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica

 

45.239

Kolonoskopia - inne

procedura obejmuje kolonoskopię interwencyjną (oraz rekto- i sigmoidoskopię)

45.24

Fiberosigmoidoskopia

procedura obejmuje fiberosigmoidoskopię interwencyjną

51.11

Endoskopowa cholangiografia wsteczna

 

54.957

Nakłucie otrzewnej - pobranie  materiału do analiz

procedura obejmuje zwiadowcze płukanie otrzewnej

57.17

Przezskórna cystostomia

 

64.461

Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta

 

78.191

Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)

 

79.24

Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki

 

79.60

Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - miejsce nieokreślone

 

88.40

Arteriografia, nieokreślone miejsce

procedura obejmuje:
angiografię interwencyjną

88.491

Arteriografia o innej lokalizacji

 

97.612

Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii

 

99.625

Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną

 

100.71

Leczenie bólu, analgosedacja w nagłym zagrożeniu

 

95.13

USG gałki ocznej

 

97.02

Wymiana rurki gastrostomijnej

 

97.23

Wymiana rurki tracheostomijnej

 

                                                                                                                                                        .

§ 2. Wysokość stawki bazowej dla SOR, o której mowa w § 11 ust. 3 zarządzenia zmienianego w § 1, w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. przyjmuje wartość 4 031,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.;

2) § 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858,1089, 1139 i 1200.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 28.07.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 28.07.2017 15:01
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności