Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 65/2016/DSM

30-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 65/2016/DSM
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia i realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

§ 2. 1.Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) gotowość – warunki organizacyjno-techniczne pozwalające na wykorzystanie zasobów kadrowych oraz niezbędnego sprzętu i wyposażenia pozostających w dyspozycji do udzielania świadczeń w ciągu doby;

3) miejsce wyczekiwania – miejsce stacjonowania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”, w którym zespół oczekuje na zadysponowanie do wyjazdu;

4) Oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

5) rejon działania – spójny terytorialnie obszar (województwo, powiat lub grupa powiatów) działania wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”, z którego przyjmowane są i realizowane zlecenia wyjazdu;

6) rodzaj świadczeń – rodzaj, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach;

7) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;

8) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wydane na podstawie art. 148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;

9) ryczałt – uśredniona kwota przeznaczona na sfinansowanie świadczeń wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N” w ramach gotowości do wykonywania świadczeń w ciągu doby;

10) ustawa o świadczeniach – ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia, wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, zwanych dalej „Ogólnymi warunkami umów”.

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Przedmiotem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie świadczeniodawcy do udzielania świadczeń w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, realizowanych przez wyjazdowe zespoły sanitarne typu „N”.

2. Postępowanie, o którym mowa § 1 pkt 1, ma na celu wyłonienie świadczeniodawcy do realizacji świadczeń na obszarze terytorialnym:

1) województwa;

2) grupy powiatów;

3) powiatu.

§ 4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu nr 2195/2002 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12. 2002, str.1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem postępowania w celu zawarcia umów objęte są:
- 85120000-6 Usługi medyczne i podobne.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 5. 1. Przedmiotem umowy w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, zwanej dalej „umową”, jest realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę w zakresie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, finansowanych przez Fundusz.

2. Wzór umowy o udzielanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 6. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę obowiązany jest spełniać wymagania określone w rozporządzeniu, niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.

§ 7. 1. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” udziela świadczeń w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia dziecka od jego urodzenia do ukończenia 4. tygodnia życia, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – do końca pierwszego roku życia dziecka, w tym wykonuje dla tej grupy świadczeniobiorców transport sanitarny, przy użyciu zestawu inkubatora transportowego, w szczególności w następujących stanach chorobowych:

1) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;

2) niewydolność układu krążenia;

3) stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;

4) inne (np. drgawki, niska waga urodzeniowa).

2. Wyjazdowy zespół sanitarny typu „N” realizuje świadczenia opieki zdrowotnej, w stanach chorobowych, w stosunku do dzieci w wieku określonym w ust. 1, w szczególności w przypadkach:

1) konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym podmiocie leczniczym – transport na zlecenie świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko;

2) konieczności kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym – transport dziecka chorego odpowiednio do lub z ośrodka referencyjnego znajdującego się w rejonie lub poza rejonem działania, na podstawie zlecenia świadczeniodawcy, u którego hospitalizowane jest dziecko.

§ 8. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie wyjazdowego zespołu sanitarnego typu „N”, zapewnia gotowość do udzielania świadczeń utrzymując w stałej dyspozycji, w miejscu wyczekiwania, obsadę kadrową, specjalistyczne środki transportu sanitarnego wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, zestaw leków i wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu kryterialnym.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do lokalizacji miejsc wyczekiwania wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N” w rejonie działania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

3. Świadczeniodawca w ramach realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny obowiązany jest do współpracy ze świadczeniodawcami realizującymi umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne, w zakresie koordynacji udzielanych świadczeń.

4. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

5. Osoby, o których mowa w ust. 4, w czasie wyznaczonym do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, nie mogą udzielać świadczeń w innej jednostce organizacyjnej u świadczeniodawcy realizującego umowę, o której mowa w § 1 pkt 2 lub u innego świadczeniodawcy.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez świadczeniodawcę, wymaganej zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz określonej w odrębnych przepisach.

7. W ramach prowadzonej dokumentacji medycznej wprowadza się do stosowania Kartę pracy wyjazdowego zespołu transportu sanitarnego typu „N”, której wzór określony jest w załączniku nr 3 do zarządzenia.

8. Świadczeniodawca obowiązany jest do zapewnienia łączności umożliwiającej przyjmowanie informacji o zleceniach wyjazdu oraz kontakt z wyjazdowym zespołem sanitarnym typu „N”.

§ 9. 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w danym rejonie działania w zakresie objętym umową mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określa załącznik nr 3 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w rozporządzeniu, w niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.

3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli wszystkich podmiotów biorących udział w udzielaniu świadczeń (w szczególności podwykonawcy) w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie.

4. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.

5. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę oraz podwykonawcę, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, podlega zgłoszeniu przez świadczeniodawcę Oddziałowi Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym jej wystąpienie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 określonego we wzorze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 10. 1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia.

2. Jednostką rozliczeniową służącą do rozliczania świadczeń w ramach gotowości wyjazdowych zespołów sanitarnych typu „N”, o których mowa w § 7 jest ryczałt, określony w § 2 ust. 1 pkt 9.

3. Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w planie rzeczowo – finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

4. Świadczeniodawca obowiązany jest do gromadzenia i przekazywania Oddziałowi Funduszu danych o świadczeniach udzielonych poszczególnym świadczeniobiorcom w zakresie i na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w zarządzeniach wydanych przez Prezesa Funduszu oraz w umowie.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 11. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały zawarte.

§ 12.   Do oświadczeń przekazywanych przez świadczeniodawców na podstawie § 4 ust. 3 umów, o których mowa w § 11, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków umów.

§ 13. Zarządzenie stosuje się do:

1) postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach;

2) ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określenia szczegółowych warunków w umowach, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.2)

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.
2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 53 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 30.06.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 30.06.2016 15:05
Źródło: Departament do Spraw Służb Mundurowych
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności