Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 65/2017/DI

01-08-2017

ZARZĄDZENIE Nr 65/2017/DI
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1:

1) stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2017 r. i okresach następnych;

2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2017 r.

§ 2. 1. Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy), stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1, może być stosowany do przekazywania danych do rozliczania świadczeń udzielonych do 2011 roku.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 13/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139 i 1200.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 01.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 22.08.2017 17:24
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności