Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2012/DGL

19-10-2012

Zarządzenie Nr 66/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 19 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionego zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) przechowywania oryginałów części B karty w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy (nie dotyczy programu lekowego "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B");

2) w § 9 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. W przypadku kwalifikacji oraz monitorowania leczenia pacjenta przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich, zgodnie z opisem programu, świadczeniodawca obowiązany jest do przekazywania dokumentów, których wzory określone są w opisach świadczeń kwalifikacji do programów lekowych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a i c zarządzenia.";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

7) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia zmian w treści umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, wynikających ze zmian przepisów zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą w zakresie § 1 pkt 3 - 7 od dnia 1 września 2012 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 19.10.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.12.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności