Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 66/2017/DSOZ

03-08-2017

ZARZĄDZENIE Nr 66/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 58/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 lipca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1 pkt 2, w zakresie ceny jednostki rozliczeniowej wprowadza się z uwzględnieniem następującego wzoru:

gdzie:
Cn - cena nowej jednostki rozliczeniowej
Cu – aktualna cena jednostki rozliczeniowej w obowiązującej umowie
Cb – cena bazowa przyjęta dla danego typu umowy do wyliczenia nowej ceny jednostki rozliczeniowej

Wartość Cb wynosi 11,49 zł.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania z mocą od dnia 27 lipca 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139 i 1200.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 03.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 03.08.2017 16:17
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności