Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ

19-10-2011

Zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ
Prezesa  Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.1)), zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz  - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654);

3) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

4) rozporządzenie -  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653, z późn. zm.);

5) rozporządzenie szpitalne  - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 140, poz. 1143, z późn. zm.);

6) rozporządzenie rehabilitacyjne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145 z późn. zm.) ;

7) świadczenia wykonywane w warunkach domowych  - świadczenie udzielane w miejscu pobytu pacjenta;

8) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w  sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r.

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Celem postępowania, jest wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą realizować świadczenia w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

1. Przedmiotem umowy jest realizacja świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w poszczególnych zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wzory umów stanowią załączniki nr 2 i 2a do zarządzenia, które są stosowane i oznaczane odpowiednio do przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wzór umowy określony w załączniku nr 2a do zarządzenia stosuje się do  zakresów o  których mowa w § 5 pkt. 15 i 16.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

W świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

1) dializoterapia otrzewnowa;

2) hemodializoterapia;

3) terapia hiperbaryczna;

4) tlenoterapia domowa;

5) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych;

6) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;

7) badania zgodności tkankowej;

8) badania genetyczne;

9) badania izotopowe;

10) terapia izotopowa;

11) zaopatrzenie protetyczne;

12) pozytonowa tomografia emisyjna;

13) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

14) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;

15) teleradioterapia stereotaktyczna;

16) kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. UE L 340 z dnia 16 grudnia 2002, L 329 z dnia 17 grudnia 2003 r. i L 6 z dnia 20 grudnia 2006 r. i L 74 z dnia 15 marca 2008 r.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedmiot umów obejmuje w szczególności:

1) 85110000 - 3 Usługi szpitalne i podobne,

2) 85111700 - 7 Usługi terapii tlenowej,

3) 85121200 - 5 Specjalistyczne usługi medyczne,

4) 85141210 - 4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych,

5) 85141212 - 8 Usługi dializowania,

6) 85143000 - 3 Usługi ambulatoryjne,

7) 33157500 - 0 Komory hiperbaryczne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 4, musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

2. Resortowe kody identyfikacyjne, wymienione w zarządzeniu, nadane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U.  Nr 170, poz. 1797 z późn. zm.), obowiązują do dnia wejścia w życie aktów wykonawczych wydanych na podstawie art.  105 ust.  5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654), jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1, muszą być spełnione we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.

 

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 8.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", stanowiącym załącznik nr 3 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i w przepisach odrębnych.

3. Umowa zawarta pomiędzy świadczeniodawcą, a podwykonawcą musi zawierać zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie.

4. Oddział Funduszu zobowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz jej wynikach.

5. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, musi być zgłoszona przez świadczeniodawcę w terminie umożliwiającym zmianę umowy, jednak nie krótszym niż 14 dni.

§ 9.

1. Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest zobowiązany do stosowania zasad postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych mogą być realizowane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Medyczne laboratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do stosowania standardów jakości określonych w przepisach odrębnych.

4. Szczegółowe opisy niektórych świadczeń określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Świadczeniodawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez świadczeniodawcę, wymaganej warunkami zarządzenia oraz określonej w odrębnych przepisach.

6. O ile jest to konieczne ze względu na zapewnienie prawidłowości postępowania medycznego, świadczeniodawca powinien wystawić świadczeniobiorcy zlecenie na zaopatrzenie w świadczenia gwarantowane wymienione w załącznikach do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 139,poz.1141 z późn. zm.).

7. Zlecenie, o którym mowa w ust. 6, musi być zgodne z załącznikami nr 1, 4 i 5 do aktualnego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi.

8. Świadczeniodawca zobowiązany jest do weryfikacji prawa świadczeniobiorcy do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokumentu potwierdzającego opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

9. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie:

a) tlenoterapii domowej zobowiązany jest do prowadzenia "Karty wizyt w domu pacjenta - tlenoterapia" według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zarządzenia,

b) żywienia pozajelitowego w warunkach domowych zobowiązany jest do prowadzenia "Karty dostaw - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych" według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia,

c) żywienia dojelitowego w warunkach domowych zobowiązany jest do prowadzenia "Karty dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych" według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 10.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej, na wykonywanie których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby".

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 11.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone zostały w Ogólnych warunkach umów stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w umowie, stanowiącej załączniki nr 2 i 2a do zarządzenia.

2. Dopuszcza się łączenie udzielania i odrębne rozliczanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, o ile w katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie nie określono inaczej, ze świadczeniami z innych rodzajów z wyjątkiem rodzaju leczenie szpitalne, w przypadkach, w których w katalogach świadczeń szpitalnych określono inaczej, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń wykonywanych w warunkach domowych ze świadczeniami szpitalnymi oraz stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi innymi niż szpitalne udzielanymi w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym i wyposażonym pomieszczeniu.

§ 12.

Z dniem 31 grudnia 2011 r. traci moc zarządzenie nr 68/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia kontraktowane odrębnie, zmienione zarządzeniem Nr 1/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie oraz zmienione zarządzeniem Nr 21/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 maja 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

§ 13

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o  udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2012 r.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 19.10.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.01.2013 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 19.10.2011 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności