Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 67/2019/GPF

14-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr 67/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA


z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Nadaje się Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, regulamin organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Schemat organizacyjny Centrali Funduszu, określający nadzór nad komórkami organizacyjnymi Centrali Funduszu sprawowany przez Prezesa Funduszu i Zastępców Prezesa Funduszu, stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2. 1. Na podstawie określonych w regulaminie organizacyjnym, o którym mowa w § 1 ust. 1, zakresów działania komórek organizacyjnych Centrali, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 10 ust. 1 regulaminu, opracują w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez siebie komórek organizacyjnych Centrali Funduszu, i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.
2. Ewidencję i zbiór wewnętrznych regulaminów organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu.

§ 3. Do czasu zatwierdzenia przez Prezesa Funduszu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej Centrali Funduszu, o którym mowa w § 2 ust. 1, komórka organizacyjna Centrali wykonuje zadania określone w regulaminie nadanym niniejszym zarządzeniem w ramach struktury wewnętrznej ustalonej w regulaminie wewnętrznym zatwierdzonym przez Prezesa Funduszu na podstawie regulaminu organizacyjnego Centrali stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.).

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 14.06.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności