Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 68/2008/DGL

11-09-2008

Zarządzenie Nr 68/2008/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 11 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionym zarządzeniem nr 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 roku i nr 47/2008/DGL z dnia 18 lipca 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2 pkt. 12 otrzymuje brzmienie:
"12 ) ryczałt za diagnostykę - świadczenie, w ramach którego finansowany jest uśredniony koszt badań diagnostycznych związanych z terapeutycznym programem zdrowotnym, wykonywanych pacjentowi objętemu tym programem w trakcie okresu rozliczeniowego. Świadczenie to może być wykazywane w całości nie częściej niż raz w trakcie trwania okresu rozliczeniowego w trakcie leczenia pacjenta w ramach programu lub rozliczane w częściach wykonanych do wysokości nie większej niż wysokość kwoty określonej w katalogu ryczałtów.";

2) w § 4 ust.1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
"4) w katalogu ryczałtów za diagnostykę w terapeutycznych programach zdrowotnych, zwanym dalej "katalogiem ryczałtów", stanowiącym załącznik nr 1i do zarządzenia";

3) w §12 ust. 3 pkt. 2  otrzymuje brzmienie:
"2) sprawozdanie, którego wzór i zakres danych określa załącznik nr 4 do umowy w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, że "Część II Załącznika: Ewidencja faktur" dotyczy wyłącznie faktur związanych z zakupem leków z katalogu substancji czynnych (przekazywanej do OW NFZ co miesiąc zgodnie z formatem xml opublikowanym przez Fundusz)";

4) §13 otrzymuje brzmienie:
"§13.1 Świadczeniodawca realizujący świadczenia w zakresie terapeutycznych programów zdrowotnych rozlicza koszty badań diagnostycznych realizowanych w danym programie ryczałtem, określonym dla każdego programu w katalogu ryczałtów. Świadczenie to może być wykazywane w całości nie częściej niż raz w trakcie trwania okresu rozliczeniowego w trakcie leczenia pacjenta w ramach programu lub rozliczane w częściach wykonanych do wysokości nie większej niż wysokość kwoty określonej w katalogu ryczałtów.
1. Zasady rozliczania terapeutycznych programów zdrowotnych określa umowa.
2. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.";

5) w § 14 po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu:
"10. W przypadku braku wyceny punktowej substancji w katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych, cena substancji czynnej jest uzgadniana pomiędzy świadczeniodawcą, a oddziałem Funduszu na podstawie wniosku świadczeniodawcy do oddziału Funduszu na podstawie wniosku świadczeniodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 34 do zarządzenia. Całość substancji czynnej wykazanej we wniosku może być sprawozdana jednorazowo lub w częściach wykonanych, w ilości nie większej niż wnioskowana ilość substancji czynnej. Po sprawozdaniu całej wnioskowanej ilości do rozliczenia następnych partii leku, świadczeniodawca przedstawia nowy wniosek do oddziału Funduszu.
11.   Świadczenia z zakresu katalogu substancji czynnych stosowanych w terapeutycznych programach zdrowotnych i katalogu ryczałtów za diagnostykę w terapeutycznych programach zdrowotnych, mogą być rozliczane łącznie ze świadczeniami realizowanymi w ramach katalogu świadczeń i zakresów - leczenie szpitalne terapeutyczne programy zdrowotne."

6) załącznik nr 1g otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

7) załącznik nr 1h otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

8) załącznik nr 1i otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

9) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia;

10) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do zarządzenia;

11) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do zarządzenia;

12) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do zarządzenia;

13) załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do zarządzenia;

14) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do zarządzenia;

15) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do zarządzenia;

16) załącznik nr 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do zarządzenia;

17) załącznik nr 30 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do  zarządzenia;

18) załącznik nr 33 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do  zarządzenia;

19) dodaje się załącznik nr 34 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 14 do zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 września 2008 roku, z wyjątkiem  § 1 pkt. 6, 10 -17,  który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r. oraz z wyjątkiem  § 1 pkt. 18 i 19, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2008 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 11.09.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.09.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności