Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 68/2016/DGL

30-06-2016

ZARZĄDZENIE Nr 68/2016/DGL
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Zarządzenie określa:

1) przedmiot postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
2) szczegółowe warunki umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

- w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) chemioterapia  – świadczenie, w trakcie którego podawane są leki wymienione w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, o którym mowa w pkt 7;
2) rozporządzenie szpitalne - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń szpitalnych wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”;
3) rozporządzenie ambulatoryjne - rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, wydane na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach;
4) rozporządzenie kryterialne – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art.148 ust. 3 ustawy o świadczeniach;
5) Fundusz  – Narodowy Fundusz Zdrowia;
6) karta diagnostyki i leczenia onkologicznego – dokument, o którym mowa w art. 32a ust. 1 ustawy o świadczeniach;
7) katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii  – wykaz, w którym zamieszczone są leki o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD 10, wymienione w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanych na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn. zm.2));
8) miejsce udzielania świadczeń  – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;
9) okresowa ocena skuteczności chemioterapii – świadczenie realizowane w trybie ambulatoryjnym, nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące; ocena stanowi kompleksowe świadczenie, które realizowane jest przez udzielenie porady specjalistycznej oraz wykonanie (w trakcie porady) pakietu badań laboratoryjnych lub obrazowych, zgodnie z obowiązującymi – w oparciu o aktualną wiedzę medyczną - zasadami postępowania medycznego dotyczącymi leczenia nowotworów chemioterapią i monitorowania skuteczności leczenia. Panel wykonanych badań winien być dostosowany do typu nowotworu, którego leczenie jest monitorowane. Świadczeniodawca prowadzi „Indywidualną kartę leczenia chorego”, której wzór określony jest w załączniku nr 3a do zarządzenia; karta ta dołączana jest do historii choroby świadczeniobiorcy prowadzonej w poradni wykonującej procedurę;
10) Oddział Funduszu - oddział wojewódzki Funduszu;
11) osobodzień – jednostkę miary służącą do rozliczania świadczeń określonych w katalogu świadczeń realizowanych w zakresie chemioterapia;
12) punkt – jednostkę rozliczeniową; jednostkową miarę służącą do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w katalogach stanowiących załączniki nr 1e, 1j, 1n oraz 1t do zarządzenia;
13) raport statystyczny – informację o poszczególnych świadczeniach opieki zdrowotnej ze wskazaniem świadczeń objętych rachunkiem, które zostały udzielone w okresie sprawozdawczym;
14) świadczenia wykonywane w trybie hospitalizacji – całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno – terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu lub świadczenie określone w art. 5 pkt 38 ustawy o świadczeniach;
15) świadczenia wykonywane w trybie jednego dnia – udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie w trybie ambulatoryjnym z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin;
16) zakres świadczeń – świadczenie lub grupa świadczeń wyodrębnionych w rodzaju leczenie szpitalne, dla których w umowie określa się kwotę i sposób finansowania;
17) taryfa – wartość jednostkowa leku obliczana zgodnie ze wzorem określonym w § 13 ust. 3 pkt 2;
18) katalog świadczeń dodatkowych – leczenie szpitalne – chemioterapia - wykaz procedur, które należy przeprowadzić kierując się niezbędnością udzielenia takiego świadczenia w celu ratowania życia, związanych z podaniem leków zawierających substancje czynne o znaczeniu podstawowym albo wspomagającym w leczeniu rozpoznań określonych według ICD-10 wymienionych w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w pkt 7 lub w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanym na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, które zostały sprowadzone z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.3));
19) import docelowy – tryb zaopatrywania świadczeniobiorców w leki niedopuszczone do obrotu albo dopuszczone do obrotu lecz niedostępne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprowadzane z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia w celu ratowania życia lub zdrowia zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
20) powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych – opisową technologię, możliwą do stosowania w raportowaniu zdarzeń niepożądanych, stanowiącą załącznik nr 5 do zarządzenia.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności, w ustawie o świadczeniach, w rozporządzeniu szpitalnym, w rozporządzeniu ambulatoryjnym oraz przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, zwanych dalej  „Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział 2
Przedmiot postępowania

§ 3. 1. Celem postępowania, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest wyłonienie podmiotów, które będą udzielały świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia odpowiednio na obszarze terytorialnym:

1) województwa;
2) grupy powiatów;
3) powiatu.

2. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000 – 3 Usługi szpitalne i podobne;
2) 85121200 – 5 Specjalistyczne usługi medyczne;
3) 85143000 – 3 Usługi ambulatoryjne.

Rozdział 3
Szczegółowe warunki umowy

§ 4. 1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 3, zwanej dalej „umową”, stanowi realizacja świadczeń udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz, określonych w:

1) katalogu świadczeń podstawowych – leczenie szpitalne – chemioterapia, zwanym dalej „katalogiem świadczeń podstawowych”, stanowiącym załącznik nr 1e do zarządzenia;
2) katalogu świadczeń wspomagających – leczenie szpitalne – chemioterapia, zwanym dalej „katalogiem świadczeń wspomagających”, stanowiącym załącznik nr 1j do zarządzenia;
3) katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, zwanym dalej „katalogiem leków”, składającym się z:

a) części A - Katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii,
b) części B - Katalog leków refundowanych wykorzystywanych w ramach wspomagającego leczenia chorych na nowotwory

- stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia;
4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej „katalogiem świadczeń dodatkowych”, składającym się z części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.

2. Umowa określa zasady rozliczania świadczeń.
3. Wzór umowy  stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 5. 1. Świadczenia w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, polegające na podawaniu leków świadczeniobiorcom, realizowane są w następujących trybach:

1) hospitalizacja;
2) tryb jednego dnia;
3) tryb ambulatoryjny.

2. Świadczeniodawca jest zobowiązany do realizacji świadczeń we wszystkich trybach, o których mowa w ust. 1.

§ 6. 1. Katalog świadczeń podstawowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zawiera następujące świadczenia:

1) hospitalizacja hematologiczna u dorosłych/zakwaterowanie;
2) hospitalizacja onkologiczna związana z zastosowaniem chemioterapii/zakwaterowanie;
3) hospitalizacja hematoonkologiczna u dzieci/zakwaterowanie;
4) hospitalizacja jednego dnia związana z podaniem leku z katalogu 1n część A;
5) hospitalizacja jednego dnia w pozostałych przypadkach;
6) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń);
7) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią.
8) zakwaterowanie do chemioterapii.

2. Realizacja świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, dotyczy dni pobytu, w których następuje realizacja świadczeń dla świadczeniobiorcy w ramach umowy,  oraz polega na:

1) przygotowaniu świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii i następnie podawaniu leków wymienionych w załączniku nr 1n (część A) do zarządzenia; lub
2) leczeniu powikłań po chemioterapii 3 i 4 stopnia; lub
3) przygotowaniu świadczeniobiorcy do przyjmowania chemioterapii i następnie wykonaniu procedury, o której mowa w załączniku nr 1t do zarządzenia, związanej z podaniem leku zawierającego substancję czynną. Warunkiem niezbędnym do rozliczenia świadczenia jest pobyt pacjenta w oddziale szpitalnym powyżej 24 godzin.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń, o których mowa w § 3, może zapewnić świadczeniobiorcy zakwaterowanie na zasadach określonych w art. 33b ustawy o świadczeniach.
4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy pobytu, podczas którego następuje realizacja świadczenia dla świadczeniobiorcy w ramach umowy, o której mowa w § 4, gdy cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie w trybie ambulatoryjnym z zamiarem zakończenia ich udzielania w czasie nieprzekraczającym 24 godzin. Niezbędnym elementem realizacji świadczenia jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne oraz podanie leków przeciwnowotworowych z:

1) Katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, określonego w załączniku nr 1n część A do zarządzenia; lub 
2) Katalogu świadczeń dodatkowych określonym w załączniku nr 1t do zarządzenia.

5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, może być rozliczone w sytuacji zastosowania innych procedur medycznych niż wymienione w ust. 4.
6. Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią dotyczy wizyty ambulatoryjnej, w ramach której świadczeniobiorcy wykonywane jest badanie lekarskie, w trakcie którego są udzielane lub zlecane niezbędne świadczenia diagnostyczne lub terapeutyczne lub podawane lub wydawane leki przeciwnowotworowe lub leki wspomagające, celem samodzielnego ich przyjmowania przez świadczeniobiorcę w warunkach domowych.  Dopuszcza się rozliczenie następujących porad:

1) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią (z kompleksową realizacją świadczeń) – dotyczy świadczeniodawców zapewniających dostęp do świadczeń - odpowiednio: w trybie hospitalizacji oraz leczenia jednego dnia oraz ambulatoryjnym. Porada ta może być realizowana przez świadczeniodawcę, który jest ośrodkiem koordynującym lub, który posiada umowę o współpracy z ośrodkiem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego;
2) porada ambulatoryjna związana z chemioterapią - dotyczy świadczeniodawców niespełniających warunków, o których mowa w pkt 1.

7. Dopuszcza się łączenie świadczeń, o których mowa w ust. 1, ze świadczeniami z katalogu świadczeń wspomagających, określonymi w załączniku nr 1j do zarządzenia, zgodnie z warunkami udzielania świadczeń.
8. Wartość punktową świadczeń, o których mowa w ust. 1, określa katalog świadczeń podstawowych, stanowiący załącznik nr 1e do zarządzenia.
9. W przypadku wydania przez świadczeniodawcę świadczeniobiorcy leku przeciwnowotworowego do stosowania w warunkach domowych, świadczeniobiorca lub osoba upoważniona do odbioru leku każdorazowo wypełnia oświadczenie o odbiorze leku, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do zarządzenia. Oświadczenie  załącza się do indywidualnej dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.
10. Dopuszcza się łączenie świadczeń, o których mowa w ust. 1, ze świadczeniami wymienionymi w katalogu świadczeń dodatkowych, określonymi w załączniku nr 1t do zarządzenia, zgodnie z warunkami udzielania świadczeń.

§ 7. 1. Świadczeniodawca realizujący umowę  obowiązany jest spełniać wymagania określone w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym oraz w rozporządzeniu ambulatoryjnym.
2. Konieczność spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich miejsc udzielania przez świadczeniodawcę świadczeń realizowanych na podstawie umowy.
3. Godziny pracy personelu, określone w wymaganiach, o których mowa w ust. 1, mogą się pokrywać z godzinami pracy osób wchodzących w skład tego personelu w macierzystym oddziale lub poradni, w których odbywa się realizacja świadczeń z zakresu chemioterapii.

§ 8. 1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, którego wzór określony jest w załączniku nr 3 do umowy.
2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone dla świadczeniodawców w zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu szpitalnym oraz w rozporządzeniu ambulatoryjnym .
3. Umowa zawarta między świadczeniodawcą a podwykonawcą winna zawierać zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie. Fundusz obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.
4. Zaprzestanie współpracy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 3 do umowy lub nawiązanie współpracy z innym podwykonawcą, wymaga zgłoszenia dyrektorowi Oddziału Funduszu, najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście w życie zmiany.
5. Świadczeniodawca obowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się w szczególności osoby udzielające świadczeń i sprzęt służące wykonaniu świadczeń opieki zdrowotnej.
6. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 5, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Fundusz aplikacji informatycznych.

§ 9. 1. Świadczeniodawca jest odpowiedzialny za stosowanie każdego z leków ujętych w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz standardami kojarzenia leków wymienionych w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 7.
2. Terapię realizowaną zgodnie z zasadami stosowania leków, o których mowa w ust. 1, kwalifikuje się jako chemioterapię standardową. Za wdrożenie odpowiedniej terapii zgodnie z aktualną wiedzą medyczną odpowiada lekarz prowadzący.
3. Koszty badań wykonanych w trakcie udzielania świadczeń, podanych lub wydanych leków oraz zastosowanych wyrobów medycznych i produktów leczniczych niezbędnych do wykonania świadczenia ponosi świadczeniodawca.
4. Świadczeniodawca obowiązany jest do przeprowadzania okresowej oceny skuteczności chemioterapii, zgodnie z kryteriami wykonania porady, określonymi w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz umieszczania wyników oceny w indywidualnej karcie leczenia chorego, której wzór stanowi załącznik nr 3a do zarządzenia.
5. W ramach umowy, o której mowa w § 4, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami określonymi w odrębnych przepisach oraz dodatkowo dokumentacji wymaganej warunkami zarządzenia.
6. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia i  udostępniania na żądanie Funduszu rejestru zakażeń zakładowych.
7. W sytuacji udzielania świadczeń z zakresu chemioterapii, wymienionych w załączniku nr 1e do zarządzenia, świadczeniodawca, przed każdym cyklem chemioterapii, obowiązany jest przeprowadzić ocenę stanu sprawności pacjenta według skali WHO/Zubroda/ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group)4), określonej w załączniku nr 7 do zarządzenia. Ocenę stanu ogólnego pacjenta poddawanego leczeniu onkologicznemu, należy załączyć do dokumentacji medycznej pacjenta oraz sprawozdać łącznie ze świadczeniem.
8. Świadczeniodawca zapewniający realizację świadczeń pacjentom posługującym się kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego jest obowiązany do zamieszczenia logo szybkiej ścieżki onkologicznej we wszystkich punktach realizujących świadczenia. Logo winno znajdować się obok oznaczenia symbolem Funduszu. Wzór logo jest określony w załączniku nr 6 do zarządzenia.
9. Przy udzielaniu świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
10. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.
11. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 10, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
12. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 10, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 3  umowy.
13. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa w ust. 10, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.
14. Udzielanie świadczeniobiorcy świadczeń w trybie hospitalizacji, w tym hospitalizacji planowej, lub w trybie jednego dnia może być realizowane jeżeli celu leczenia w danym przypadku nie można osiągnąć w trybie ambulatoryjnym.
15. Świadczeniodawca podczas wykonywania procedury podania leku sprowadzonego z zagranicy na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, zawierającego substancje czynne określone w Katalogu świadczeń dodatkowych, jest odpowiedzialny za stosowanie każdej substancji czynnej ujętej w niniejszym katalogu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz standardami kojarzenia leków wymienionych w obwieszczeniach ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 7 lub w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, wydanego na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

§ 10. 1. Świadczenia, w zakresie wykonywania których Fundusz zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.
2. Wszelkie zmiany osób wchodzących w skład personelu, o którym mowa w ust. 1, w okresie obowiązywania umowy wymagają akceptacji właściwego Oddziału Funduszu.

§ 11. 1. Świadczeniodawca udziela świadczeń, zgodnie z „Harmonogramem – zasoby”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, winien gwarantować prawo świadczeniobiorców do równego dostępu do świadczeń.

§ 12. 1. Podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w okresie sprawozdawczym jest rachunek wraz z raportem statystycznym.
2. Świadczeniodawcy przysługuje prawo korygowania raportu i sprawozdania będącego podstawą wystawienia rachunku.
3. Świadczeniodawca składa w terminie do 10. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni do Oddziału Funduszu, z którym zawarł umowę:

1) rachunek w formie papierowej wraz z raportem statystycznym w formie elektronicznej;
2) sprawozdanie w formie elektronicznej dotyczące „ewidencji faktur” (dotyczy wyłącznie faktur związanych z zakupem leków z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii nowotworów). Zakres danych przewidziany w „ewidencja faktur” jest przekazywany do Oddziału Funduszu co miesiąc do 5. dnia po zakończonym miesiącu zgodnie z formatem XML opublikowanym przez Fundusz.

4. Informacje zawarte w raporcie statystycznym winny pozostawać w zgodności z przepisami wydanymi na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy o świadczeniach oraz z warunkami określonymi przez Prezesa Funduszu.
5. W ramach raportu statystycznego, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania rozpoznań według „Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych” – ICD – 10 w postaci 5 – znakowej (X12.3) oraz wykonanych procedur medycznych według „Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych” – ICD – 9.

§ 13. 1. Jednostką rozliczeniową jest punkt.
2. Warunki rozliczania świadczeń określone są w umowie, o której mowa w § 4.
3. Należność za świadczenia stanowi sumę iloczynów:

1) liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych, określonych w katalogu świadczeń, katalogu ryczałtów i ceny punktu; oraz
2) ilości substancji czynnych podanych świadczeniobiorcom w powiązaniu z lekami identyfikowalnymi poprzez kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN, wagi punktowej jednostki miary leków określonych w katalogu leków, ceny punktu i taryfy dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN określonej według wzoru:

gdzie:
T – taryfa,
L – cena z faktury zakupu leku dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN, nie wyższa niż wysokość limitu finansowania zgodna z aktualnym obwieszczeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, obowiązującym w dniu zastosowania (podania) leku,
I – liczba jednostek miary (jednostka miary zgodna z załącznikiem 1n do zarządzenia) w opakowaniu dla danego kodu EAN lub innego kodu odpowiadającego kodowi EAN.

4. Rozliczeniu podlegają podane/wydane świadczeniobiorcy leki w ilościach stanowiących wielokrotność bądź ułamek poszczególnych pozycji określonych w katalogu leków.
5. Zasady rozliczania świadczeń są określone w załączniku nr 1e do zarządzenia.
6. Należność za świadczenia określone w § 6 ust. 1 pkt 1-3 określa się przyjmując, że dzień przyjęcia do leczenia oraz dzień jego zakończenia wykazywany jest do rozliczenia jako jeden osobodzień, a wartość punktowa tego osobodnia jest określona na poziomie wyceny punktowej za 1. osobodzień.
7. Należność za świadczenia nie może być większa od iloczynu liczby punktów i ceny punktu, określonych w planie rzeczowo–finansowym dla danego zakresu świadczeń.
8. Należność dla danego zakresu świadczeń za bieżący okres sprawozdawczy przekazywana w rachunku może być większa niż wynikająca z ust. 3, w przypadku gdy należności za poprzednie okresy sprawozdawcze w okresie obowiązywania umowy były niższe niż określone w ust. 3. W tym przypadku łączna kwota należności za bieżący i poprzednie okresy sprawozdawcze nie może być wyższa od sumy iloczynów liczb jednostek rozliczeniowych i cen jednostkowych, określonych w planie rzeczowo–finansowym, dla bieżącego i poprzednich okresów sprawozdawczych, dla danego zakresu świadczeń.
9. Należność z tytułu realizacji umowy za okres sprawozdawczy określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi sumę należności odpowiadających poszczególnym zakresom świadczeń.
10. Świadczeniodawca udzielający świadczeń pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego winien być ośrodkiem koordynującym lub posiadać umowę o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
11. Kopia karty diagnostyki i leczenia onkologicznego pozostaje u świadczeniodawcy i jest załączana do  dokumentacji medycznej pacjenta.
12. W przypadku świadczeń udzielanych pacjentom przyjętym na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, kwotę zobowiązania zmienia się, dostosowując ją do potrzeb zdrowotnych w zakresie diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego i wykonania tej umowy. Kwoty zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy z tytułu realizacji świadczeń ulegają zwiększeniu na wniosek świadczeniodawcy składany po upływie kwartału, po przekroczeniu kwoty zobowiązania w danym zakresie.
13. Zmiany kwot zobowiązania Oddziału Funduszu wobec świadczeniodawcy, o których mowa w ust. 12, dokonuje się w formie aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, którego wzór określony jest w załączniku nr 2a do zarządzenia.
14. W ramach realizacji umowy dopuszcza się okres krótszy niż 14 dni pomiędzy hospitalizacjami, z powodu tej samej jednostki chorobowej.
15. Rozliczenie procedury podania leku zawierającego substancje czynne wymienione w Katalogu świadczeń dodatkowych jest możliwe w przypadku, gdy sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy nastąpiło na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, wydanej w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.
16. Do sprawozdania winna być dołączona:

1) kopia faktury zakupu leku sprowadzonego z zagranicy w trybie importu docelowego;
2) decyzja ministra właściwego do spraw zdrowia ; oraz
3) lista pacjentów, których dotyczy zapotrzebowanie (obejmująca: imię, nazwisko, wiek, numer PESEL), o której mowa w § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie sprowadzania z zagranicy produktów leczniczych niezbędnych dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta dopuszczonych do obrotu bez konieczności uzyskania pozwolenia (Dz. U. poz. 349).

17. Należność za świadczenia związane z podaniem leków, sprowadzanych z zagranicy w trybie importu docelowego, zawierających substancje czynne stosowane w chemioterapii, wymienione w Katalogu świadczeń dodatkowych stanowi iloczyn liczby udzielonych świadczeń, ich wartości punktowych określonych w katalogu świadczeń dodatkowych, ceny punktu oraz ilości podanych lub wydanych świadczeniobiorcom jednostek miary substancji czynnych rozumianych jako krotność procedury podania leku.
18. W ramach procedury podania leku rozliczeniu podlegają również wydane świadczeniobiorcy substancje czynne, w ilościach stanowiących wielokrotność poszczególnych pozycji określonych w katalogu świadczeń dodatkowych.

§ 14. 1. Raport statystyczny przekazywany przez świadczeniodawców podlega weryfikacji przez Oddział Funduszu.
2. Wystawienie faktury lub rachunku następuje na podstawie zatwierdzonego przez Oddział Funduszu raportu statystycznego.
3. Przedstawienie przez świadczeniodawcę niekompletnych dokumentów rozliczeniowych lub przedstawienie ich w sposób nieprawidłowy i nierzetelny powoduje wstrzymanie płatności w zakresie rozliczenia, do którego Oddział Funduszu powziął zastrzeżenia.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 15. Umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie: chemioterapia zawarte przed dniem wejście w życie niniejszego zarządzenia zachowują swoją ważność na czas na jaki zostały zawarte.

§ 16. Do oświadczeń przekazywanych przez świadczeniodawców na podstawie § 4 ust. 3 umów, o których mowa w § 15, stosuje się przepisy zarządzenia Nr 70/2015/DSOZ Prezesa NFZ, z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków umów.

§ 17. Zarządzenie stosuje się do:

1) postępowań w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przeprowadzanych zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach;
2) ustalenia kwoty zobowiązania i warunków finansowania oraz określenia szczegółowych warunków w umowach, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zgodnie z art. 146 ustawy o świadczeniach.

§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.5)

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1830 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 652.1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 i Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 31 poz. 206, Nr 98 poz. 817, Nr 95 poz. 788 i Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107 poz. 679, z 2011 r. Nr 63 poz. 322, Nr 82 poz. 451, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113 poz. 657 i Nr 122 poz. 696, z 2012 r. poz. 1342, 1544, z 2013 poz. 1245, z 2014 r. poz.1491 oraz  z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991. 
4) Roszkowski-Ślisz K. Nowotwory złośliwe płuc: (http://web.archive.org/web/20070102012926/http://www.puo.pl/pdf/nowotwory_pluc.pdf)
5) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, które utraciło moc obowiązującą z dniem wejścia w życie art. 1 pkt 53 ustawy z dnia z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198).

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 30.06.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności