Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 68/2018/DGL

04-07-2018

ZARZĄDZENIE NR 68/2018/DGL
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 3 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 125/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 3/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 stycznia 2018 r.,  zarządzeniem Nr 25/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 44/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) współpracy z zespołem koordynacyjnym i przekazywania zespołowi koordynacyjnemu dokumentów wymaganych zgodnie z załącznikami nr 7-8, 10 14 oraz 20-23 do zarządzenia, jeżeli opis programu przewiduje funkcjonowanie takiego zespołu;”;
2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku, gdy opis programu lekowego przewiduje funkcjonowanie zespołu koordynacyjnego ostateczna kwalifikacja świadczeniobiorcy do tego programu dokonywana jest zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach nr 7-8, 10-14 oraz 20-23 do zarządzenia.”;
3) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Oznaczenie powołanych zespołów koordynacyjnych i zakres ich działania określają załączniki nr 7-8, 10-14 oraz 20-23 do zarządzenia.”;
4) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
10) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
11) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;
12) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
13) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
14) załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;
15) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;
16) uchyla się załączniki nr 18 i 19 do zarządzenia;
17) dodaje się załączniki nr 20-23 do zarządzenia w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 13-16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 lipca 2018 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107,138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 04.07.2018 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności