Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 69/2006

05-09-2006

Zarządzenie Nr 69/2006
z dnia 5 września 2006 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, późn. zm.1) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zgodnie z art. 107 ust. 5 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz. U. Nr 149, poz. 1076), zwanej dalej "ustawą o przekazaniu środków", Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia są zobowiązani, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o przekazaniu środków, do wprowadzenia w zawartych umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, realizowanych w ostatnim kwartale 2006 r. zmian, uwzględniających postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o przekazaniu środków oraz niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dokonają jednostronnie zmiany umów zawartych na rok 2006, informując o zmianach świadczeniodawców. Wzór oświadczenia dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określa załącznik do zarządzenia.

3. Określenie kwoty, o której mowa w art. 136 ust. 5 ustawy o świadczeniach, w umowach, o których mowa w ust. 2, następuje na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o przekazaniu środków.

§ 2.

Z dniem 5 września 2006 r. traci moc zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 24 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wejścia w życie ustawy o przekazaniu środków.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411, Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104 poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030.

2) Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 62/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sprostowania oczywistych błędów w zarządzeniu Nr 52/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń


źródło - Biuro Prawne
Dodany: 5.09.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.09.2006 r. Piotr Kalinowski
Wszystkie aktualności