Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 70/2013/DI

29-11-2013

Zarządzenie Nr 70/2013/DI
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie szczegółowych komunikatów XML dotyczących przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie oraz rozliczania świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz deklaracji POZ / KAOS

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w zw. z § 23 ust. 8 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący:

1) przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) rozliczania świadczeń  ambulatoryjnych i szpitalnych,  zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn.zm.2)),oraz rozliczania deklaracji POZ / KAOS:

a) w wersji 2.4, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

b) w wersji 2.3, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1 ma zastosowanie do faktur, rachunków lub korekt przekazywanych w formie papierowej przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących okresów sprawozdawczych, począwszy od stycznia 2014 r., oraz do rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2013.

 § 3.

Sposób obsługi rachunków i korekt przekazywanych przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczących okresów sprawozdawczych kończących się w grudniu 2012 r. oraz  wcześniejszych, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie ma zastosowania do rozliczeń w zakresie:

1) świadczeń udzielonych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, które rozliczane są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU);

2) programów profilaktycznych, które rozliczane są za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

§ 5.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit.a dotyczy rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2014 i w latach następnych oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej wykonanych od roku 2013 ponad limit określony w umowie - w przypadku przekazywania świadczeniodawcy należnych z tego tytułu środków finansowych (w celu rozliczenia zawartych ugód).

§   6.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit b:

1) stosuje się do rozliczania świadczeń udzielonych w roku 2013, oraz świadczeń udzielonych w latach 2011 i 2012;

2) może być stosowany do rozliczania świadczeń udzielonych w latach 2010 oraz wcześniejszych, o ile świadczeniodawca wskazał w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia możliwość rozliczania świadczeń z zastosowaniem komunikatu, o którym mowa  w § 1 pkt 2.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Nr 96/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku i komunikatu XML dotyczącego rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz deklaracji POZ/KAOS.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.      

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych
Zbigniew Teter


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 29.11.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2014 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 29.11.2013 00:00
Aktualizacja informacji: 20.05.2015 15:12
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności