Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

 • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
 • tekst ujednolicony zarządzenia
 • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
 • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

 • xml
 • pdf
 • doc
 • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 70/2015/DSOZ

16-10-2015

ZARZĄDZENIE Nr 70/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 16 października 2015 r.

zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.1)) oraz § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym OWU”, zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu:

 1. Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)2);
 2. Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne3);
 3. Nr 73/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna zmienionym zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.;
 4. Nr 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień4);
 5. Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza5);
 6. Nr 20/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny6);
 7.  Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe zmienionym zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.;
 8. Nr 69/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmienionym zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.;
 9. Nr 84/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne zmienionym zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.;
 10. Nr 85/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne - program leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej zmienionym zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.;
 11. Nr 94/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne7)

- po załączniku nr 2a dodaje się załącznik nr 2b stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

 1. Nr 88/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie8) po załączniku nr 2d dodaje się załącznik nr 2e stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 2. Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne9) po załączniku nr 2c dodaje się załącznik nr 2d stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 3. Nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne10) po załączniku nr 1a dodaje się załącznik nr 1b stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 4. Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna11) po załączniku nr 2d dodaje się załącznik nr 2e stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 5. Nr 80/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia12) po załączniku nr 2b dodaje się załącznik nr 2c stanowiący wzór aneksu do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przedmiot aneksu do umowy, o którym mowa w § 1, stanowi realizacja świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, określonych w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

       2. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikających z aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 1, następuje:

 1. w okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);
 2. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. - na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
  w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628).

§ 3. Warunkiem realizacji postanowień zawartych w aneksie do umowy, o którym mowa w § 2, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanego aneksu wraz z kopią:

 1. porozumienia w sprawie comiesięcznego sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
 2. pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
 3. określonego przez świadczeniodawcę – sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU.

§ 4. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania
do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:

 1. porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
 2. pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
 3. określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 rozporządzenia zmieniającego OWU

- w formie pisemnej w postaci papierowej, zgodnie ze wzorem oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Krzysztof Tuczapski

 

 


1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365 i 1569.
2) zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 42/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 48/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r., zarządzeniem Nr 59/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 5/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 15/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 37/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 57/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2014 r., zarządzeniem Nr 74/2014/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 listopada 2014 r.,  zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 14/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2015 r., zarządzeniem Nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r.,  zarządzeniem Nr 36/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 48/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
3) zmienionym zarządzeniem Nr 83/3012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 listopada 2012 r., zarządzeniem 12/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 60/2013/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2013 r., zarządzeniem Nr 2/2014/DSM Prezesa narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
4) zmienionym zarządzeniem Nr 94/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2013 r., zarządzeniem Nr 78/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 listopada 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
5) zmienionym zarządzeniem Nr 90/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
6) zmienionym zarządzeniem Nr 29/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
7) zmienionym zarządzeniem Nr 52/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
8) zmienionym zarządzeniem Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r., zarządzeniem Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r.
9) zmienionym zarządzeniem Nr 1/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r., zarządzeniem Nr 4/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 23/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 81/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 88/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 96/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 97/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2014 r., zarządzeniem Nr 1/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 2/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 21/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 27/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2015 r.,  zarządzeniem Nr 34/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 47/2015/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 48/2015/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
10) zmienionym zarządzeniem Nr 9/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
11) zmienionym zarządzeniem Nr 54/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.
12) zmienionym zarządzeniem Nr 7/2015/DGL z dnia 27 stycznia 2015 r., zarządzeniem Nr 19/2015/DGL z dnia 24 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 25/2015/DGL z dnia 25 maja 2015 r., zarządzeniem Nr 37/2015/DGL z dnia 13 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 16.10.2015 00:00
Aktualizacja informacji: 16.10.2015 14:22
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności