Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2005

12-10-2005

Zarządzenie Nr 71/2005
z dnia 11 października 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

zmieniające zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i pkt 25, art. 146 pkt 3, w związku z art. 249 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 5/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 października 2004 r. w sprawie przyjęcia wzorów umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 2005 r., w załączniku nr 14, stanowiącym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - programy profilaktyczne i promocja zdrowia, załącznik nr 4 do tej umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, zmian o których mowa w § 1, w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju programy profilaktyczne i promocja zdrowia, w zakresie badań prenatalnych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.10.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.10.2005 r. Michał Rabikowsk
Wszystkie aktualności