Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2009/DGL

03-11-2009

Zarządzenie Nr 71/2009/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 3 listopada 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

 

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 98/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października  2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne zmienionego zarządzeniem Nr 16/2009/DGL z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne i Nr 41/2009/DGL z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1g do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 1h do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 1i do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) dodaje się załącznik nr 44 do zarządzenia, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 3.11.2009 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 3.11.2009 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności