Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 71/2013/DI

29-11-2013

Zarządzenie Nr 71/2013/DI
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie Systemu Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia (poz. 514)  zarządza się, co następuje:   

§ 1.

Przyjmuje się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący przekazywania dokumentów, o których mowa w § 2, umożliwiających rozliczanie udzielonych świadczeń, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

1. Przy użyciu komunikatu sprawozdawczego, o którym mowa w § 1, można przekazać :

1) fakturę elektroniczną;

2) rachunek elektroniczny;

3) notę elektroniczną - w przypadku świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2))  

- jako fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.3)), na zasadach określonych w podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia umowie; oraz

4) dane elektroniczne zawarte w fakturze, rachunku lub nocie papierowej.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4 przekazywane są jednocześnie w formie dokumentu papierowego faktury, rachunku lub noty, z zastrzeżeniem § 3.

§ 3.

Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 mogą być również przekazywane  z zastosowaniem szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w formie elektronicznej danych zawartych w fakturze, rachunku lub nocie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 70/2013/DI.

§ 4.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1 nie dotyczy rozliczeń w przypadku realizacji:

1) świadczeń w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, które dokonywane są za pomocą Systemu Rozliczeń Uzdrowiskowych (SRU);

2) programów profilaktycznych rozliczanych za pomocą Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP).

§ 5.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1, zawierający dokumenty określone w § 2 pkt 1-3 może być opatrzony podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 6.

Komunikat sprawozdawczy, o którym mowa w § 1, ma zastosowanie do okresów sprawozdawczych, począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.       

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Służb Mundurowych
Zbigniew Teter


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 29.11.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.08.2014 r. Norbert Tyszka
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: admin
Publikacja informacji: 29.11.2013 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności