Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie nr 7/2005

26-01-2005

Zarządzenie nr 7/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 102 ust. 1, ust. 5 pkt 1 i 25 oraz art. 128, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rachunkowość w Narodowym Funduszu Zdrowia prowadzona jest w Centrali i Oddziałach Wojewódzkich, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz zasadami określonymi w "Zasadach rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia", stanowiącymi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) ustawie o rachunkowości - rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

2) ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),

3) ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.),

4) jednostce - rozumie się przez to odpowiednio Narodowy Fundusz Zdrowia albo jego jednostki organizacyjne: Centralę lub Oddział Wojewódzki,

5) kierowniku - rozumie się przez to Prezesa lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

§ 3.

Zobowiązuje się:

1) Głównego Księgowego NFZ do bieżącego przedstawiania Prezesowi NFZ projektów aktualizacji ustalonych "Zasad rachunkowości", z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3,

2) Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich oraz komórek organizacyjnych Centrali do zgłaszania do Głównego Księgowego NFZ wniosków służących aktualizacji, o której mowa w pkt. 1 - w zakresie właściwości działania kierowanych przez siebie jednostek organizacyjnych,

3) Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich do opracowania i bieżącej aktualizacji:
a) zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej) do stosowania w Oddziale w zależności od potrzeb, z wyjątkiem ustalonych obligatoryjnie,
b) opisu systemu informatycznego przetwarzania danych (w tym w szczególności wykazu programów i ich producentów, wersji oprogramowania i dat rozpoczęcia eksploatacji, a także opisu działania poszczególnych programów) oraz wykazu zbiorów komputerowych stanowiących księgi rachunkowe - jako załącznika nr 4 do "Zasad rachunkowości Narodowego Funduszu Zdrowia".

§ 4.

1. Obowiązki w zakresie rachunkowości Oddziałów Wojewódzkich w zakresie wynikającym z postanowień art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem § 3 pkt 1, powierza się Dyrektorom Oddziałów Wojewódzkich, którzy w terminie 14 dni od przyjęcia obowiązków, prześlą do Centrali pisemne potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności.

2. Upoważnia się Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich do dalszego powierzenia obowiązków, o których mowa w ust. 1, Głównym Księgowym Oddziałów.

§ 5.

Zapisy dotyczące kont 812 i 820 mają zastosowanie do ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych za okres 01.01.2004 - 30.09.2004 roku.

§ 6.

Traci moc uchwała nr 165/2003 z dnia 31 lipca 2003 roku Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 października 2004 r, z zastrzeżeniem § 5.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 26.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 26.01.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności