Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 7/2014/DGL

14-02-2014

Zarządzenie Nr 7/2014/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 lutego 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 59/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r, zarządzeniem Nr 61/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 102/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 18/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 28/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 41/2013/DGL z dnia 7 sierpnia 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zarządzeniem Nr 49/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 66/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1  w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) powszechne kryteria terminologiczne dla zdarzeń niepożądanych - opisowa technologia, możliwa do stosowania w raportowaniu zdarzeń niepożądanych, stanowiąca załącznik nr 6 do zarządzenia.";

2) w § 11:

a)  ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Przy udzielaniu świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.",

b) po ust. 9 dodaje się ust. 9a - 9c w brzmieniu:

"9a. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.

9b. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 9a, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

9c. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 9b, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 2a załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - chemioterapia.";

3) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

4) w załączniku nr 2 do zarządzenia w § 5:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ, w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 2a, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.".

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian, wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Z upoważnienia
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
ds. Służb Mundurowych

Zbigniew Teter

 


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 14.02.2014 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 14.02.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności