Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 72/2017/DSOZ

17-08-2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 72/2017/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 50/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 124/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 125/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 46/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osoba niewymieniona w pkt 8, w wieku do 6. roku życia:
a) od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. – współczynnikiem 2,1,
b) od dnia 1 października 2017 r. – współczynnikiem 2,4;”,

b) pkt 6 – 8 otrzymują brzmienie:

„6) osoba niewymieniona w pkt 8, w wieku od 66. do 75. roku życia:
a) od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. – współczynnikiem 2,2,
b) od dnia 1 października 2017 r. – współczynnikiem 2,4;

7) osoba niewymieniona w pkt 8, w wieku powyżej 75. roku życia – od dnia 1 października 2017 r. – współczynnikiem 3,1;

8) podopieczny domu pomocy społecznej, zwanego dalej „DPS” lub placówki socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej – od dnia 1 października 2017 r. – współczynnikiem 3,1.”;

2) w § 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wizyty patronażowe w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, z uwzględnieniem edukacji laktacyjnej – w liczbie od 4 do 6 w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych;”;

3) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, w § 5 w pkt 1 lit.d otrzymuje brzmienie:

„d) informacji o badaniach diagnostycznych i konsultacjach medycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez położne poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej, a także o edukacyjnych wizytach laktacyjnych udzielonych w trakcie wizyt patronażowych w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2. miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, zgodnie z okodowaniem wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9;        

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Fundusz Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz  z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089  1139, 1200, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 17.08.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 17.08.2017 13:21
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności