Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 77/2018/DI

03-08-2018

ZARZĄDZENIE Nr 77/2018/DI
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 3 sierpnia 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1:

1) stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 września 2018 r. oraz okresach następnych;

2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 września 2018 r.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 36/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński

 


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 771, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 03.08.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 06.08.2018 13:13
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności