Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 78/2013/DGL

13-12-2013

Zarządzenie Nr 78/2013/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 13 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3, w zw. z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 27/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 42/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 66/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 października 2012 r., zarządzeniem Nr 95/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 3/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 8/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 19/2013/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 29/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 42/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 48/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 września 2013 r. oraz zarządzeniem Nr 59/2013 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 października 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w części B - Kwalifikacje do programów lekowych, wynikające z opisów programów, określone są w opisie świadczenia:

a) Kwalifikacja do stosowania hormonu wzrostu, stanowiącego załącznik nr  5 do zarządzenia,

b) Kwalifikacja i weryfikacja leczenia biologicznego w chorobach reumatycznych, stanowiącego załącznik nr 6 do zarządzenia,

c) Kwalifikacja i weryfikacja leczenia chorób ultrarzadkich, stanowiącego załącznik nr 7 do zarządzenia,

d) Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie "Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B", stanowiącego załącznik nr 8 do zarządzenia,

e) Kwalifikacja i weryfikacja leczenia w programie "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE omalizumabem", stanowiącego załącznik nr 10 do zarządzenia,

f) Kwalifikacja i weryfikacja leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej, stanowiącego załącznik nr 11 do zarządzenia,

g) Kwalifikacja do leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie, stanowiącego załącznik nr 12 do zarządzenia.";

2) w § 9:

a) uchyla się ust. 8,

b) dodaje się ust. 10-13  w brzmieniu:

"10. Przy udzielaniu świadczeń świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

11. W celu realizacji obowiązku o którym mowa w ust. 10, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usług Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.

12. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 11, świadczeniodawca składa w Oddziale Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

13. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego w ust. 11, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, Oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 5 ust. 2a załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe).";

3) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

  a) w § 4 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

  "8. Faktury wynikające z realizacji umowy Świadczeniodawca może przesłać w formie papierowej lub w formie elektronicznej przez Portal Narodowego Funduszu Zdrowia zgodnie z formatem ustalonym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.",

  b) w § 5:

  -  po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

  "2a. W przypadku niedopełnienia obowiązku dotyczącego uzyskania we właściwym Oddziale Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi e-WUŚ w celu zapewnienia możliwości realizacji uprawnień świadczeniobiorców wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Oddział Funduszu może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie.",

  - ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  "3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 - 2a, nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.";

7) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 listopada 2013 r., z wyjątkiem § 1 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 13.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 13.12.2013 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności