Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 79/2016/DSOZ

29-07-2016

ZARZĄDZENIE Nr 79/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 28 lipca 2016 r.
w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty
zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn.zm.1)) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej „rozporządzeniem zmieniającym OWU”, zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wypłata należności i rozliczanie kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umów w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, następuje na zasadach określonych w przepisach załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 i poz. 1628).
2. Warunkiem realizacji postanowień, o których mowa w ust. 1, jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisanej zmienionej umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej wraz z kopią:

1) porozumienia w sprawie comiesięcznego sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnej opinii co do sposobu podziału środków, o której mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę – sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU.

3. Wzór zmiany umowy, o której mowa w ust. 2:

1) zawartej do dnia 30 czerwca 2016 r. oraz zawartej po dniu 30 czerwca 2016 r., po zakończeniu postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przeprowadzonych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1138 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 2198), określony jest w załączniku:

a) nr 1a do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna;,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z choroba przewlekła (KAOS),
- leczenie szpitalne,
- leczenie szpitalne – chemioterapia,
- leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe),
- leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne – program leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej,
- leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
- leczenie stomatologiczne,
- lecznictwo uzdrowiskowe,
- opieka paliatywna i hospicyjna,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- pomoc doraźna i transport sanitarny,
- profilaktyczne programy zdrowotne,
- rehabilitacja lecznicza,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLPR-1),
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej (LSPB),

b) nr 1b do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
c) nr 1c do zarządzenia i stosuje się do umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne,
d) nr 1d do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne,
e) nr 1e do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC);

2) zawartej po 30 czerwca 2016 r. określony jest w załączniku:

a) nr 2a do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z choroba przewlekła (KAOS),
- leczenie szpitalne,
- leczenie szpitalne – chemioterapia,
- leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe),
- leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku,
- leczenie stomatologiczne,
- lecznictwo uzdrowiskowe,
- opieka paliatywna i hospicyjna,
- opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
- pomoc doraźna i transport sanitarny,
- profilaktyczne programy zdrowotne,
- rehabilitacja lecznicza,
- świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - Teleradioterapia stereotaktyczna/Kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej/Kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLPR-1),
- świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – Leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej (LSPB),

b) nr 2b do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne,
c) nr 2c do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne,
d) nr 2d do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne,
e) nr 2e do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC),
f) nr 2f do zarządzenia i stosuje się do umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
g) nr 2g do zarządzenia i stosuje się do  umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR) oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć (IP).

3. Świadczeniodawca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumentacji rozliczeniowej razem z potwierdzeniem realizacji:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 7  rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o którym mowa w  § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo
3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU
- w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu świadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73) oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU dla poszczególnych typów umów określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zmieniającego OWU, w terminach, o których mowa w § 4 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 1.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365 i 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.07.2016 00:00
Aktualizacja informacji: 05.08.2016 10:58
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności