Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 80/2016/DGL

29-07-2016

ZARZĄDZENIE Nr 80/2016/DGL
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA

z dnia 29 lipca 2016 r.
w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)), w zw. z art. 48 ust. 2a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, z późn zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzenie określa tryb i sposób postępowania przy nadawaniu przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia receptom w postaci papierowej na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne unikalnych numerów identyfikujących recepty, zwanych dalej „numerami recept”.
2. Numery recept wydawane są osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) działalność lecznicza – działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz.618, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej”;
2) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie;
3) miejsce udzielania świadczeń – miejsce udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, w którym są wystawiane recepty oznaczone identyfikatorem, o którym mowa w art. 96a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 6 września 2001 r.– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.4));
4) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu, w którym Wnioskodawca, o którym mowa w pkt 20, uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na:

a) adres miejsca udzielania świadczeń, albo
b) adres miejsca przyjmowania wezwań - w przypadku wykonywania działalności leczniczej w miejscu wezwania, albo
c) adres miejsca zamieszkania - w przypadku wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae);

5) osoba uprawniona – osobę uprawnioną, w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwanej dalej „ustawą refundacyjną”, do wystawiania recept na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem:

a) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”,
b) felczera ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 5 pkt 4 ustawy o świadczeniach,
c) pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 5 pkt 26 ustawy o świadczeniach
– jeżeli wystawia recepty zgodnie z art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;

6) podmiot leczniczy – podmiot leczniczy w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;
7) podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej;
8) pracownik medyczny – osobę wykonującą zawód medyczny, uprawnioną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie odrębnych przepisów, oraz osobę posiadającą prawo wykonywania zawodu medycznego, która zaprzestała jego wykonywania, zachowując ważność prawa wykonywania zawodu i zamierza korzystać z prawa do wystawiania recept pro auctore i pro familiae;
9) Portal NFZ – środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.);
10) recepta – receptę w postaci papierowej w rozumieniu art. 96a ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne;
11) Regulamin – „Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych”, określony w załączniku nr 4 do zarządzenia, o którym mowa w pkt 9;
12) system informatyczny – dziedzinowy system informatyczny oddziału Funduszu;
13) umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 132 ustawy o świadczeniach;
14) umowa upoważniająca do wystawiania recept – umowę upoważniającą do wystawiania recept, o której mowa w art. 45 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm.5));
15) uprawnienie do pobierania numerów recept – uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, przyznawane osobie uprawnionej po złożeniu wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
16) uprawnienia zawodowe – uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera, starszego felczera, pielęgniarki lub położnej, potwierdzane dokumentem stwierdzającym aktualne prawo wykonywania zawodu, lub zaświadczeniem o uzyskaniu dodatkowych uprawnień -w przypadku pielęgniarek i położnych, umożliwiających ordynację przez pielęgniarki lub położne określonych leków i wyrobów medycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
17) ustawa zmieniająca ustawę o SIOZ – ustawę z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw;
18) Wnioskodawca – osobę uprawnioną, ubiegającą się w oddziale Funduszu o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept;
19) wniosek o aktualizację danych – wniosek o aktualizację danych osób uprawnionych, składany w postaci elektronicznej, udostępniony przez oddział Funduszu w Portalu Personelu, wykorzystywany w celu przekazania aktualnych danych do systemu informatycznego oddziału Funduszu.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie o świadczeniach oraz w ustawie refundacyjnej.
3. Wprowadza się, określony w załączniku:

1) nr 1 do zarządzenia, wzór wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
2) nr 2 do zarządzenia, wzór oświadczenia o rozwiązanie umowy upoważniającej do wystawiania recept;
3) nr 3 do zarządzenia, wzór wniosku o zachowanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept.

Rozdział 2
Tryb postępowania i sposób nadawania numerów recept

§ 3. 1. Postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1, prowadzone są w oddziałach Funduszu.
2. Dyrektor oddziału Funduszu zamieszcza na stronie internetowej oddziału komunikat adresowany do osób uprawnionych, dotyczący trybu oraz  sposobu ubiegania się o nadanie numerów recept.
3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, zamieszcza się w szczególności:

1) nazwę, siedzibę oraz adres oddziału Funduszu, w którym prowadzone jest postępowanie; oraz
2) miejsce i sposób składania wniosków o  uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

4. Uzyskanie numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ, pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ. Tryb uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz warunki korzystania przez pracowników medycznych z Portalu NFZ określa „Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych”, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 11, z zastrzeżeniem ust 5.
5. W szczególnych przypadkach, dopuszcza się nadawanie numerów recept przez dyrektora oddziału Funduszu, z wykorzystaniem systemu informatycznego oddziału Funduszu.
6. Osoby uprawnione wykonujące zawód:

1) lekarz, albo
2) lekarza dentysty, albo
3) felczera, albo
4) pielęgniarki, albo
5) położnej
- na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, które nie zawarły z Funduszem umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, i, które zamierzają wystawiać recepty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 10, ubiegają się o nadanie im numerów recept indywidualnie.

7. Osobom uprawnionym, numery recept przydzielane są do miejsc udzielania świadczeń, zgłoszonych w umowach upoważniających do wystawiania recept lub podawanych we wnioskach o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Rozdział 3
Tryb uzyskiwania uprawnienia do pobierania numerów recept

§ 4. 1. W celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona składa w oddziale Funduszu wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, w sposób określony w § 5.
2. Uzyskiwanie uprawnienia do pobierania numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem Portalu NFZ (wymaga posiadania aktywnego dostępu do Portalu NFZ).
3. Dostęp do Portalu NFZ nadawany jest zgodnie z trybem i w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W szczególnych przypadkach, uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept jest możliwe bezpośrednio w oddziale Funduszu, na podstawie złożonych, w formie papierowej, w oddziale Funduszu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 5. 1. Wnioskodawca, który nie zawarł z Funduszem umowy upoważniającej do wystawiania recept i nie posiada dostępu do Portalu NFZ, w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, obowiązany jest do:

1) wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem i następnie wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia;
2) przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
3) wydrukowania oraz podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ  oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, Wnioskodawca składa osobiście, w formie papierowej, w oddziale Funduszu wraz z:

1) kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
2) kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji; oraz
3) w przypadku pielęgniarek lub położnych:

a) kopią dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych zawodowych, lub
b) kopią zaświadczenia o zdobyciu dodatkowych uprawnień do wystawiania recept, na podstawie odrębnych przepisów - jeżeli dotyczy.

3. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie tych dokumentów budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub  integralności.
4. Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w oddziale Funduszu tożsamości osoby składającej wniosek o uzyskanie takiego uprawnienia, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dokonanie potwierdzenia tożsamości, o którym mowa w ust. 4, nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:

1) ma zawartą z Funduszem umowę upoważniającą do wystawiania recept i nie ma dostępu do Portalu NFZ w celu pobierania numerów recept; albo
2) posiada konto dostępu do Portalu NFZ; albo
3) nie posiada zawartej umowy z Funduszem upoważniającej do wystawiania recept, ale ma aktywny dostęp do Portalu NFZ; albo
4) złożył wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy ePUAP po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz; albo
5) podpisał prawidłowo wniosek o dostęp do Portalu NFZ i uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz.

6. Złożone do oddziału Funduszu wnioski o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.
7. Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinien:

1) być opatrzony podpisem;
2) zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
3) zawierać wszystkie wymagane załączniki do wniosku, o których mowa w ust. 2.

8. Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną, w przypadku, gdy wniosek złożony również w takiej formie.
9. W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada aktywny dostęp do Portalu NFZ – w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept obowiązany jest do:

1) aktualizacji i uzupełnienia wymaganych danych, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorze wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
2) przekazania do oddziału Funduszu, w formie elektronicznej, wniosku, o którym mowa w pkt 1;
3) wydrukowania i podpisania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, w formie papierowej, Wnioskodawca składa osobiście w oddziale Funduszu lub przesyła wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2.
11. Oryginały dokumentów, o których w ust. 2, Wnioskodawca przedkłada do wglądu w Oddziale Funduszu, w przypadku, gdy złożone kopie budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub integralności.
12. Wnioski  o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, o którym mowa w ust. 2 i 10, spełniające wymagania, o których mowa w ust. 7 i 8, są podstawą uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept.
13. Dyrektor oddziału Funduszu może odmówić Wnioskodawcy uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności informacji zawartych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.
14. Osoba uprawniona zamierzająca wystawiać recepty, o których mowa § 2 pkt 10, po uzyskaniu dostępu do Portalu NFZ i uzyskaniu uprawnienia do pobierania numerów recept powinna wystąpić również o upoważnienie do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (e-WUŚ), umożliwiającej weryfikację uprawnienia pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych – o ile tego upoważnienia dotychczas nie posiadała.

Rozdział 4
Uprawnienia do pobierania numerów recept po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy upoważniającej do wystawiania recept

§ 6. 1. W sytuacji rozwiązania umowy przez osobę uprawnioną przed terminem jej wygaśnięcia, określonym w art. 45 ustawy zmieniającej ustawę o SIOZ, tj. przed dniem 31 grudnia 2016 r., osoba ta może wystąpić z wnioskiem o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ lub uprawnień do pobierania numerów recept, składając oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.
2. W przypadku, gdy osoba uprawniona, wnioskuje jednocześnie o utrzymanie dostępu do Portalu NFZ i uprawnień do pobierania numerów recept, to dotychczas posiadany dostęp do Portalu NFZ zostanie utrzymany z tym samym loginem, pod warunkiem akceptacji Regulaminu przez Wnioskodawcę.
3. W sytuacji, o której mowa w ust 2, osoba uprawniona zobowiązana jest do dokonania weryfikacji i aktualizacji swoich danych osobowych zgodnie z § 7. 
4. W przypadku nieprzekazania do oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept po rozwiązaniu umowy, o której mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept, zostają anulowane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ.  
5. Z chwilą wygaśnięcia umów upoważniających w terminie, o którym mowa w ust. 1, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną utrzymane, pod warunkiem przekazania do oddziału Funduszu, wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej w postaci papierowej, którego wzór określony jest w załączniku nr 3.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, można wypełnić, wydrukować i przekazać do oddziału Funduszu w formie elektronicznej, z wykorzystaniem Portalu NFZ.
7. W przypadku nieprzekazania w postaci papierowej wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającej, uprawnienia te z chwilą wygaśnięcia umowy upoważniającej do wystawiania recept, zostają odebrane, a dostęp do Portalu NFZ zablokowany, o ile użytkownik nie korzysta z innych funkcjonalności w Portalu NFZ. 

Rozdział 5
Aktualizacja danych przez osoby uprawnione

§ 7. 1. Osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w tym danych dotyczących wykonywanej działalności leczniczej, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
2. Aktualizacja danych, o których mowa w ust. 1, może odbywać się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 19.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735,   1830, 1844, 1893, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. p 1830 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 652.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 788, 905, 1640, 1697, 1844, 1887, 1918 i 1991.
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227,poz.1505 i Nr 234, poz.1570, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz.788 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513, i Nr 107, poz. 679,  z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 82, poz.451, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr113, poz.657 i Nr 122, poz. 696, z 2012 r. poz. 1342 i 1544, z 2013 r. poz. 1245, z 2014 r. poz. 822 i 1491 oraz z 2015 r. poz. 28, 277, 788, 875, 1771, 1830, 1918, 1926 i 1991.
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 65, 580, 652 i 832.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.07.2016 00:00
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności