Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ

17-12-2013

Zarządzenie Nr 81/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3, w zw. z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) świadczenia w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych - świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w odpowiednich komórkach organizacyjnych  świadczeniodawcy, przez lekarza albo inną osobę określoną w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia, która uzyskała uprawnienia do udzielania świadczeń specjalistycznych, wynikające z przepisów odrębnych, obejmujące w szczególności badanie lekarskie, badania diagnostyczne, poradnictwo zdrowotne, określone szczegółowo odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia;

2) miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu;

3) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

4) rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505);

5) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

6) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Celem postępowania, o którym mowa w § 1 jest wyłonienie podmiotów, które będą udzielały świadczenia w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wymienione w § 4 ust.1.

§ 4.

1. W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne, wyodrębnia się:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 3 do zarządzenia;

2) program profilaktyki raka piersi, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 4 do zarządzenia;

3) program badań prenatalnych, którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 5 do zarządzenia;

4) program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - zwanej dalej "POChP"), którego zasady realizacji określone są w załączniku nr 6 do zarządzenia.

2. Etapy programów stanowiące zakresy świadczeń w poszczególnych profilaktycznych programach zdrowotnych, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.

3. Nazwę i kod zakresu świadczeń, określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, w l.p. 3 (10.7940.157.02 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY), stosuje się wyłącznie do rozliczania umów zawartych w wyniku postępowań ogłoszonych przed dniem 1 lipca 2011 r[.]

4. Szczegółowe opisy świadczeń dla poszczególnych programów, o których mowa w ust. 1, określone są odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia.

§ 5.

1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stanowi realizacja świadczeń profilaktyki pierwotnej i wtórnej, udzielanych świadczeniobiorcom przez świadczeniodawcę, finansowanych przez Fundusz.

2. Wzór umowy o udzielanie świadczeń, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają zgody Prezesa Funduszu.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 141 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą o świadczeniach", przedmiotem umów objęte są w szczególności:

1) 85143000-3 Usługi ambulatoryjne;

2) 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, obowiązany jest spełniać wymagania określone odpowiednio w załącznikach nr 3 - 6 do zarządzenia oraz przepisach odrębnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, winny być spełnione we wszystkich miejscach udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa, o której mowa w § 5.

3. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 5, obowiązany jest spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, o których mowa w § 10.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń profilaktycznych

§ 8.

1. Świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.

3. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

4. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku  określonego w ust. 2, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 3 załącznika nr 2 do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

5. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego  Funduszu, upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

6. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych w zakresach:

1) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap diagnostyczny;

2) program profilaktyki raka szyjki macicy - etap pogłębionej diagnostyki;

3) program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy;

4) program profilaktyki raka piersi - etap pogłębionej diagnostyki

- konieczna jest dodatkowo weryfikacja uprawnień do udzielenia świadczenia profilaktycznego, dokonana w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki poprzez aplikację internetową, udostępnioną przez oddział wojewódzki Funduszu.

§ 9.

1. Świadczenia, na wykonywanie których dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawarł umowę ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby wykazane w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5.

2. W przypadku nieobecności lekarza lub osoby realizującej świadczenia zgodnie z umową zawartą z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawca obowiązany jest do poinformowania świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Informacja dostępna powinna być w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

§ 10.

1. Świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych zgodnie z Harmonogramem - zasoby, którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku świadczeniodawcy realizującego program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy w trybie mobilnym, harmonogram, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2a do umowy. Propozycje harmonogramu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do umowy, dla poszczególnych mammobusów, świadczeniodawca wprowadza do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki (SIMP) i zatwierdza dane w aplikacji. Oddział wojewódzki Funduszu, po dokonaniu oceny zabezpieczenia świadczeń w przedmiotowym zakresie, akceptuje w systemie zaproponowane przez świadczeniodawców harmonogramy - w całości lub w części. W przypadku niepełnego zabezpieczenia świadczeń, oddział wojewódzki Funduszu może wskazać świadczeniodawcy propozycję zmiany niektórych pobytów mammobusów. Ustalone w wyniku porozumienia pomiędzy oddziałem wojewódzkim Funduszu a świadczeniodawcą zmiany, świadczeniodawca wprowadza do Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki i je zatwierdza. Po zaakceptowaniu wszystkich pobytów przez oddział wojewódzki Funduszu, świadczeniodawca drukuje przedmiotowy załącznik i podpisany dokument przekazuje  do oddziału wojewódzkiego Funduszu.

3. Strony umowy, o której mowa w § 5, obowiązane są zaakceptować harmonogram, stanowiący załącznik nr 2a do umowy, przed rozpoczęciem kwartału, którego dotyczy harmonogram. Termin ten może nie być zachowany w przypadku zawarcia:

1) aneksu do umowy wieloletniej; lub

2) nowej umowy dotyczącej udzielania świadczeń, o której mowa w § 5.

W takim przypadku świadczeniodawca wprowadza dane o pobytach mammobusów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2a do umowy, z wykorzystaniem Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki - niezwłocznie po udostępnieniu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w SIMP.   

Rozdział 5

Zasady rozliczania, sprawozdawania i finansowania świadczeń

§ 11.

1. W rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne stosuje się jako sposób rozliczania świadczeń - cenę jednostkową jednostki rozliczeniowej (punktu).

2. Podstawą rozliczania świadczeń za dany okres sprawozdawczy są jednostki rozliczeniowe odpowiadające wybranym świadczeniom określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

3. W przypadku prowadzenia dokumentacji dotyczącej realizacji programu w formie elektronicznej,  tj. w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki - za przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, uważa się wypełnienie i zatwierdzenie odpowiednich pól aplikacji.

4. Świadczenia wskazywane do rozliczenia muszą być wykonywane zgodnie z harmonogramem określonym w § 10.

§ 12.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone są:

1) w Ogólnych warunkach umów; oraz

2) w umowie, o której mowa w § 5, stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Wartość punktowa odpowiadająca poszczególnym świadczeniom określona jest  w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 13.

1. W przypadku, gdy dla programu profilaktycznego zostały określone wzory sprawozdań merytorycznych z jego realizacji, świadczeniodawca przedstawia oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu zbiorcze sprawozdanie merytoryczne za każdy kwartał w terminie do 30 dni po zakończeniu kwartału, a za cały okres rozliczeniowy w terminie do 45 dni po zakończeniu tego okresu. W przypadku określenia przez Fundusz formatu przekazywania powyższych danych, będą one przekazywane wraz z raportem statystycznym w wersji elektronicznej.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, muszą być zgodne pod względem liczby wykazanych świadczeń z raportem statystycznym, o którym mowa w § 11 ust. 2.

3. Przy rozliczaniu świadczeń nie dopuszcza się możliwości sumowania z analogicznymi świadczeniami w innych rodzajach świadczeń.

§ 14.

W celu oceny realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych, monitorowaniu podlegają następujące parametry:

1)   zgłaszalność osób do tych programów;

2)   efekty realizacji poszczególnych programów, a w szczególności:

a) liczba osób z nieprawidłowymi wynikami badań,

b) liczba osób z rozpoznaniem schorzenia stanowiącego przedmiot programu,

c) koszt zdiagnozowania osoby z wynikiem dodatnim;

3) dodatkowe parametry dotyczące jakości realizacji świadczeń, określone w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 15.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, począwszy od umów zawieranych na 2014 r[.]

§ 16.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 98/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne.

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 17.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 3.02.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności