Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 81/2016/DSOZ

29-07-2016

ZARZĄDZENIE Nr 81/2016/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 29 lipca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionym zarządzeniem Nr 15/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 marca 2010 r. oraz zarządzeniem Nr 95/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Wprowadza się Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 regulaminu, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.
5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, dotyczy pracowników medycznych występujących z wnioskiem o uzyskanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i pracowników medycznych, którzy uzyskali dostęp do takiego portalu przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.”.
2) dodaje się załącznik nr 4 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.  Uzyskanie dostępu do Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 8 Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez pracowników medycznych, od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie wymaga podpisania umowy upoważniającej do korzystania z tego portalu.
2. Umowy upoważniające do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia przez pracowników medycznych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zachowanie ważności umów, o których mowa w ust. 2, wymaga akceptacji regulaminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZ ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916 i 1991 oraz z 2016 r. poz. 65 i 652.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 29.07.2016 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności