Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 81/2018/DSOZ

14-08-2018

ZARZĄDZENIE Nr 81/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
 
§ 1. W zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W zarządzeniu Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W zarządzeniu Nr 65/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W zarządzeniu Nr 38/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe, zmienionym zarządzeniem Nr 79/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W zarządzeniu Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W zarządzeniu Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zmienionym zarządzeniem Nr 29/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r., w załącznikach nr 2, 2a - 2d wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W zarządzeniu Nr 13/2018/BP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. W zarządzeniu Nr 22/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna zmienionym zarządzeniem Nr 64/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r.:

1) w załączniku nr 2 część a i b wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8a do niniejszego zarządzenia;
2) w załączniku nr 2 część c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 8b do niniejszego zarządzenia.

§ 9. W zarządzeniu Nr 30/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zmienionym zarządzeniem Nr 35/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2018 r., w załącznikach nr 2a – 2c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 10. W zarządzeniu Nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. W zarządzeniu Nr 42/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką, zmienionym zarządzeniem Nr 53/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 12. W zarządzeniu Nr 45/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmienionym zarządzeniem Nr 73/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

§ 13. W zarządzeniu Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 14. W zarządzeniu Nr 55/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, zmienionego zarządzeniem Nr 59/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r., w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

§ 15. W zarządzeniu Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 16. W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 17. W zarządzeniu Nr 66/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, w załącznikach nr 2a - 2c wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17a do niniejszego zarządzenia.

§ 18. W zarządzeniu Nr 16/2018/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 17b do niniejszego zarządzenia.

§ 19. W zarządzeniu Nr 74/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 20. W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe, w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia.

§ 21. W zarządzeniu Nr 78/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne:

1) § 18 otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania z wyłączeniem § 4 ust. 2-4 oraz § 6 ust. 4 i 5 załącznika nr 2 do zarządzenia, które wchodzą w życie w dniu 14 sierpnia 2018 r.”;
2)  w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia.

§ 22. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w przepisach zarządzeń zmienianych w § 1-21.

§ 23. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2018 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z  2017 r.  poz. 2110, 2217, 2434, oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 697, 730, 858, 912, 932, 1115 i 1128.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 14.08.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności