Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 8/2005

21-01-2005

Zarządzenie nr 8/2005
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 19 stycznia 2005 r.

w sprawie zmiany "Katalogu świadczeń odrębnie kontraktowanych" oraz zmiany "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane" polegającej na zmianie opisu procedur: "Dializa otrzewnowa" oraz "Hemodializa".

Na podstawie art. 146 w związku z art. 102 ust. 5 pkt 21) i pkt 25) oraz art. 249 ust. 1 i art. 107 ust. 5 pkt 10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210 poz. 2135), zarządza się, co następuje:

§ 1

"Katalog świadczeń odrębnie kontraktowanych" stanowiący załącznik nr 1 do "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane", przyjętych Zarządzeniem nr 22/2004 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 13 października 2004 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W "Szczegółowych materiałach informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane", opisy procedur: "Dializa otrzewnowa" oraz "Hemodializa" otrzymują brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zobowiązuje się dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia zmian, o których mowa w § 1 i § 2 w umowach o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia odrębnie kontraktowane, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz uwzględnienia wprowadzonych zmian w umowach zawieranych po tej dacie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
Jerzy Miller


źródło - Biuro Organizacyjno-Prawne
Dodany: 21.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 24.01.2005 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności