Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 8/2010/DGL

20-01-2010

Zarządzenie Nr 8/2010/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 20 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 w  związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionego zarządzeniem Nr 3/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r., zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1g do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 1h do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 1i do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

6) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

7) uchyla się załącznik nr 6;

8) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik nr 8 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;

14) załącznik nr 13 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;

15) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;

16) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia;

17) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia;

18) załącznik nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszego zarządzenia;

19) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia;

20) załącznik nr 19 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego zarządzenia;

21) załącznik nr 20 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszego zarządzenia;

22) załącznik nr 21 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszego zarządzenia;

23) załącznik nr 22 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszego zarządzenia;

24) załącznik nr 23 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszego zarządzenia;

25) załącznik nr 24 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszego zarządzenia;

26) załącznik nr 25 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszego zarządzenia;

27) załącznik nr 26 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszego zarządzenia;

28) załącznik nr 27 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszego zarządzenia;

29) załącznik nr 28 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszego zarządzenia;

30) załącznik nr 29 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszego zarządzenia;

31) załącznik nr 30 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszego zarządzenia;

32) załącznik nr 31 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszego zarządzenia;

33) załącznik nr 32 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszego zarządzenia;

34) załącznik nr 33 część A do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 część A do niniejszego zarządzenia;

35) załącznik nr 33 część B do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 33 część B do niniejszego zarządzenia:

36) załącznik nr 34 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 34 do niniejszego zarządzenia;

37) załącznik nr 35 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 35 do niniejszego zarządzenia;

38) załącznik nr 36 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 36 do niniejszego zarządzenia;

39) załącznik nr 37 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 37 do niniejszego zarządzenia;

40) załącznik nr 38 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 38 do niniejszego zarządzenia;

41) załącznik nr 39 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 39 do niniejszego zarządzenia;

42) załącznik nr 40 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 40 do niniejszego zarządzenia;

43) załącznik nr 41 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 41 do niniejszego zarządzenia;

44) dodaje się załącznik nr 42 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 42 do niniejszego zarządzenia;

45) dodaje się załącznik nr 43 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 43 do niniejszego zarządzenia;

46) dodaje się załącznik nr 44 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 44 do niniejszego zarządzenia;

47) dodaje się załącznik nr 45 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 45 do niniejszego zarządzenia;

48) dodaje się załącznik nr 46 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 46 do niniejszego zarządzenia

49) dodaje się załącznik nr 47 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 47 do niniejszego zarządzenia;

50) dodaje się załącznik nr 48 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 48 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2010 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Jacek Paszkiewicz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374.


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 20.01.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.01.2010 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 20.01.2010 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności