Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ

17-12-2013

Zarządzenie Nr 82/2013/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a także warunki wymagane od świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) ASDK - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, określone w załączniku nr 1 część b do zarządzenia, wykonywane u świadczeniobiorców, którym świadczenia udzielane są w trybie ambulatoryjnym, realizowane w odpowiednich pracowniach, laboratoriach, zakładach diagnostycznych, poradniach, będące przedmiotem odrębnego kontraktowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych - zbiór parametrów służących do wyznaczenia ambulatoryjnej grupy świadczeń specjalistycznych, określonych w załączniku nr 7 do zarządzenia;

3) decyzja diagnostyczna - ustalenie rozpoznania na podstawie przeprowadzonego postępowania diagnostycznego;

4) decyzja terapeutyczna - ustalenie postępowania zmierzającego do rozwiązania problemu zdrowotnego świadczeniobiorcy - określenie procedury medycznej, zalecenia, wskazówki, instrukcje udzielone świadczeniobiorcy, wystawienie recepty, a także określenie zasad przyjmowania leków, wskazanie konieczności realizowania leczenia w szczególności w innych poradniach specjalistycznych lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

5) dostęp - dostęp o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413);

6) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

7) gabinet diagnostyczno - zabiegowy - pomieszczenie, w którym wykonywane są świadczenia zabiegowe, spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739);

8) KAOS - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad świadczeniobiorcą z chorobą przewlekłą, rozliczana przy pomocy kapitacyjnej stawki rocznej odrębnie kontraktowana, wykonywana w trybie ambulatoryjnym. Kompleksowa opieka zdrowotna nad świadczeniobiorcą spełniającym określone kryteria, jest realizowana zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 część c i d do zarządzenia;

9) katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych - zbiór kategorii specjalistycznych świadczeń o charakterze zabiegowym lub zachowawczym, określonych w załączniku nr 5a do zarządzenia;

10) katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych - zbiór specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych, określony w załączniku nr 5b do zarządzenia;

11) porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy - porada udzielana w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy albo miejscu jego czasowego pobytu;

12) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w "Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

13) rozporządzenie AOS - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413);

14) rozporządzenie o opiece okołoporodowej - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100);

15) rozporządzenie Programy - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. poz. 1505);

16) specjalistyczne świadczenie zabiegowe - procedurę zabiegową rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych, diagnostycznych, terapeutycznych;

17) świadczenie pohospitalizacyjne - świadczenie realizowane w poradni przyszpitalnej w okresie nie dłuższym niż trzydzieści dni od dnia zakończenia hospitalizacji przez tego świadczeniodawcę, który udzielił danemu świadczeniobiorcy świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego, związane z nią przyczynowo, obejmujące ocenę przebiegu procesu leczenia po zakończeniu hospitalizacji w zakresie z niej wynikającym, w oparciu o badanie i posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:

a) realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub

b) pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub

c) wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ustawy;

18) świadczenie specjalistyczne - świadczenie obejmujące ocenę stanu zdrowia świadczeniobiorcy w zakresie zidentyfikowanego problemu zdrowotnego lub ocenę przebiegu leczenia wobec postawionego wcześniej rozpoznania, w oparciu o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz posiadane lub przedstawione wyniki badań dodatkowych oraz uwzględniające w uzasadnionych medycznie przypadkach:

a) realizację procedur medycznych: diagnostycznych (w tym laboratoryjnych), terapeutycznych, rehabilitacyjnych według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9, będących kontynuacją rozpoczętych wcześniej, lub

b) pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych, uzupełniających wyników badań dodatkowych, lub

c) wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ustawy;

19) świadczenie specjalistyczne kompleksowe - świadczenie polegające na kompleksowej ocenie stanu zdrowia pacjenta (wywiad lekarski, badanie fizykalne, pozyskiwanie w drodze skierowania niezbędnych wyników badań dodatkowych, ocenę dostępnych i zleconych wyników badań dodatkowych), obejmujące:

a) podjęcie decyzji diagnostycznej - określenie jednostki chorobowej według obowiązującej klasyfikacji ICD-10, oraz

b) podjęcie decyzji terapeutycznej - określenie postępowania terapeutycznego przez wskazanie procedur medycznych (diagnostycznych, w tym laboratoryjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych) według aktualnej wersji klasyfikacji ICD-9 oraz w uzasadnionych medycznie przypadkach:

- przekazanie Informacji dla lekarza kierującego/POZ, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do zarządzenia, lub

- podjęcie decyzji o skierowaniu do szpitala w celu realizacji złożonych procedur diagnostycznych i/lub terapeutycznych, lub

- wydanie orzeczenia lub zaświadczenia, z prawa do uzyskania którego świadczeniobiorca nie jest wykluczony na podstawie art. 16 ustawy;

20) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

21) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w "Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej", stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Świadczenia specjalistyczne kompleksowe, świadczenia specjalistyczne, specjalistyczne świadczenia zabiegowe, świadczenie pohospitalizacyjne, specjalistyczne świadczenie odrębne oraz porada udzielana w miejscu pobytu świadczeniobiorcy, obejmują ponadto:

1) zlecanie zaopatrzenia w wyroby medyczne gwarantowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.2)) oraz dokumentowanie w historii choroby stanu klinicznego świadczeniobiorcy uprawniającego do uzyskania świadczenia; zlecenie na realizację tego świadczenia gwarantowanego wystawia się w sposób określony w odrębnych przepisach oraz w zarządzeniu Prezesa Funduszu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne;

2) kierowanie na: konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą;

3) niezbędną edukację i promocję zachowań prozdrowotnych;

4) wykonywanie badań profilaktycznych.

3. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu AOS oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej "Ogólnymi warunkami umów".

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Przedmiot postępowania, o którym mowa w § 1 stanowi wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń w zakresach określonych w załączniku nr 1 część a-c do zarządzenia.

§ 4.

Przedmiot umowy ze świadczeniodawcą w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna obejmującej: świadczenia w poradniach specjalistycznych lub ASDK lub KAOS, stanowi udzielanie świadczeń w poszczególnych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

§ 5.

1. W rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna umowy zawiera się dla:

1) świadczeń w poradniach specjalistycznych w zakresach określonych w załączniku nr 1 część a do zarządzenia;

2) ASDK w zakresach określonych w załączniku nr 1 część b do zarządzenia;

3) KAOS w zakresach określonych w załączniku nr 1 część c do zarządzenia.

2. Umowa o udzielanie świadczeń zawierana jest z jednym świadczeniodawcą odrębnie w odniesieniu do realizacji świadczeń w:

1) poradniach specjalistycznych;

2) ASDK;

3) KAOS.

3. Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 2a do zarządzenia;

2) ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 2b do zarządzenia;

3) ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 2c do zarządzenia.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 str.1 i n., z późn. zm.) oraz z art. 141 ust. 4 ustawy, przedmiotem umów objęte są: 85143000-3 Usługi ambulatoryjne, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne.

Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w § 4 obowiązany jest, na dzień złożenia oferty oraz przez cały okres obowiązywania umowy spełniać wymagania określone, odpowiednio w załącznikach nr 3 część a-d oraz przepisach odrębnych.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.

3. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów, o których mowa w § 4, obowiązany jest spełniać wymagania dotyczące dostępności do świadczeń, określone w § 11.

§ 8.

Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń w poradniach specjalistycznych w zakresach świadczeń obejmujących wykonywanie specjalistycznych świadczeń, określonych w załącznikach nr 5a i 5b obowiązany jest posiadać gabinet diagnostyczno - zabiegowy, o ile warunek posiadania takiego gabinetu wynika z rozporządzenia AOS.

§ 9.

1. Świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych winny być realizowane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych, spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej obejmujące pozostałe zakresy diagnostyki, winny być realizowane przez świadczeniodawców, spełniających wymogi określone w odrębnych przepisach, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów rozporządzenia AOSzałącznika nr 8 do zarządzenia określającego warunki realizacji świadczeń.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych, ASDK oraz KAOS

§ 10.

1. Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania zasad postępowania medycznego, zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach oraz w wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny.

2. Świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej są udzielane świadczeniobiorcy, gdy do osiągnięcia celu zdrowotnego nie jest konieczna hospitalizacja lub hospitalizacja planowa lub leczenie w trybie jednego dnia.

3. Fundusz nie finansuje świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych w związku z prowadzeniem eksperymentu medycznego, w tym badania klinicznego, których finansowanie określają odrębne przepisy.

4. Koszty wykonania niezbędnych badań, z wyłączeniem badań wykonanych w ramach ASDK, jak również wyrobów medycznych i produktów leczniczych, zastosowanych w trakcie udzielania świadczeń we wszystkich zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ponosi świadczeniodawca.

5. Przepisu ust. 4, w zakresie dotyczącym ASDK, nie stosuje się przy rozliczaniu świadczenia o kodzie 5.05.00.0000079 kwalifikacja do przeszczepienia nerki - badania wstępne,  określonego w załączniku nr 5b do zarządzenia. Realizacja świadczenia, o którym mowa w zd. 1 obejmuje także koszt badań wykonanych w ramach umowy ASDK.

6. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez świadczeniodawcę, wymaganej zgodnie z niniejszym zarządzeniem oraz określonej w odrębnych przepisach.

7. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy.

9. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 8, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

10. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku  określonego w ust. 8, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załącznika nr 2 część a-b oraz w § 7 ust. 4 załącznika nr 2 część c do zarządzenia, stanowiącego wzór umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

11. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy zawartej z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, upoważnienie, o którym mowa w ust. 8, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

12. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń profilaktycznych w zakresie położnictwa i ginekologii, w ramach porad o kodzie: 5.05.00.0000060 zdefiniowanych w załączniku nr 5b część 1 do zarządzenia, przed pobraniem skryningowego rozmazu cytologicznego obowiązany jest do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy do objęcia badaniem skryningowym, zgodnie z kryteriami określonymi w tym załączniku.

13. Świadczenia w zakresie neonatologii, wykonywane w poradni neonatologicznej rozliczane są do ukończenia 12. miesiąca życia, z wyjątkiem rozpoznań ICD-10: H35.1 Retinopatia wcześniaków, P05 Opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu, P07.2 Skrajne wcześniactwo, P07.3 Inne przypadki wcześniactwa wraz z chorobami towarzyszącymi, P21 Zamartwica urodzeniowa, P22 Zespół zaburzeń oddychania noworodka, P27.1 Dysplazja oskrzelowo-płucna rozpoczynająca się w okresie okołoporodowym, P52 Śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka, P77 Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka, P78.0 Okołoporodowa perforacja jelit, P91 Inne zaburzenia mózgowe noworodka, Q25.0 Drożny przewód tętniczy, Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej - w odniesieniu do których możliwe jest rozliczenie tych świadczeń do ukończenia 3. roku życia.

§ 11.

1. Świadczenia w poradniach specjalistycznych, objęte przedmiotem umowy ze świadczeniodawcą, udzielane są osobiście przez osoby posiadające kwalifikacje spełniające jednocześnie warunki:

1) określone w rozporządzeniu AOS;

2) określone w niniejszym zarządzeniu;

3) zgodne z deklarowanymi warunkami w ofercie, o ile podlegały ocenie przy wyborze ofert

- wymienione w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w tym załączniku.

2. Świadczenia w poradniach specjalistycznych realizowane w poradniach przyszpitalnych, na wykonywanie których dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu zawarł umowę ze świadczeniodawcą, obejmować mogą także konsultację ambulatoryjną, realizowaną przez innych lekarzy udzielających świadczeń w danym oddziale szpitalnym, którzy opiekowali się pacjentem w trakcie hospitalizacji, z wyłączeniem możliwości wystawiania przez konsultującego skierowań, zleceń i recept w ramach tej porady.

3. W przypadku nieobecności lekarza, logopedy lub ortoptysty realizującego świadczenia zgodnie z umową zawartą z dyrektorem oddziału wojewódzkiego Funduszu, świadczeniodawca obowiązany jest poinformować świadczeniobiorców o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie. Powyższą informację udostępnia się w miejscu udzielania świadczeń oraz w siedzibie świadczeniodawcy.

4. Świadczeniodawca udziela ASDK we wskazanej lokalizacji lub miejscu udzielania świadczeń, zgodnej z adresem komórki organizacyjnej, określonej we właściwym rejestrze, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", którego wzór określony jest w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5.

5. Świadczeniodawca udziela KAOS zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5.

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, ustala się w sposób zapewniający, że, poradnia specjalistyczna jest czynna nie mniej niż trzy dni w tygodniu po 4 godziny dziennie, z zachowaniem ciągłości 4 godzin, w tym co najmniej raz w tygodniu w godzinach przedpołudniowych między godz. 7:30 a 14:00, oraz co najmniej raz w tygodniu w godzinach popołudniowych między godz. 14:00 a 20:00.

7. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia właściwego dostępu do świadczeń na danym terenie, w związku z niewystarczającą liczbą świadczeniodawców określonych specjalności, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu może przeprowadzić uzupełniające postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z ograniczeniem wymagań określonych w ust. 6.

8. Do postępowania, o którym mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 161b ustawy.

9. Przed wszczęciem postępowania, o którym mowa w ust. 7, dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, przekazuje do akceptacji Prezesa Funduszu, informacje dotyczące planowanego postępowania wraz z uzasadnieniem.

10. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5, winien pozostawać w zgodności z warunkami określonymi w załączniku nr 3 część c i d do zarządzenia.

11. Przez godziny pracy poradni specjalistycznej, rozumie się czas pracy personelu medycznego: lekarza, logopedy lub ortoptysty, udzielającego świadczeń zgodnie z "Harmonogramem - zasoby" określonym w  załączniku nr 2 do umowy, o której mowa w § 5.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 12.

1. Świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna są rozliczane zgodnie z następującymi sposobami: cena jednostkowa jednostki rozliczeniowej (punkt), a w odniesieniu do świadczeń określonych w załączniku nr 1 część c do zarządzenia - kapitacyjna stawka roczna.

2. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów oraz w umowie, której wzór określony jest w załącznikach nr 2a, 2b lub 2c do zarządzenia.

3. Świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania w raporcie statystycznym w szczególności następujących danych:

1) kod rozpoznania zasadniczego według aktualnej wersji ICD-10;

2) kody istotnych procedur medycznych, według wskazanej przez Fundusz na dany okres sprawozdawczy wersji ICD-9.

4. Dane, o których mowa w ust. 3, winny pozostawać w zgodności z danymi zawartymi w indywidualnej dokumentacji medycznej.

5. W przypadku realizacji badania cytologicznego materiału z szyjki macicy, świadczeniodawca obowiązany jest do sprawozdawania przedmiotowej procedury z wykorzystaniem świadczenia o kodzie: 5.05.00.0000060 w sytuacji, gdy świadczeniobiorca spełnia kryteria kwalifikacji do udziału w programie profilaktyki raka szyjki macicy.

6. Przekazanie raportu statystycznego, o którym mowa w Ogólnych warunkach umów, w przypadku świadczeń o kodzie: 5.05.00.0000060, zdefiniowanych w załączniku nr 5b część 1 do zarządzenia, polega na wypełnieniu i zatwierdzeniu odpowiednich pól aplikacji w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki.

7. Świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym zakresu świadczeń, świadczeń z Katalogu ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych, stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia, lub świadczeń z Katalogu specjalistycznych świadczeń odrębnych, stanowiącego załącznik nr 5b część 1 do zarządzenia.

8. Podstawą rozliczenia świadczeń za dany okres sprawozdawczy, są jednostki rozliczeniowe odpowiadające świadczeniom z odpowiednich katalogów, zatwierdzone w wyniku weryfikacji danych raportu statystycznego w systemie informatycznym Funduszu.

9. Świadczeniodawca przy rozliczaniu KAOS obowiązany jest do wskazania w raporcie statystycznym oprócz zakresu świadczeń:

1) kodów rozpoznań według aktualnej wersji ICD-10;

2) kodów procedur medycznych według ICD-9.

§ 13.

1. Liczba punktów odpowiadająca poszczególnym świadczeniom określona jest w załącznikach nr 5a i 5b część 1 do zarządzenia.

2. Wartość punktowa odpowiadająca poszczególnym świadczeniom ASDK, określona jest w załączniku nr 1 część b do zarządzenia.

§ 14.

1. Świadczenia specjalistyczne kompleksowe mogą być rozliczane, w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom zgłaszającym się po raz pierwszy z problemami zdrowotnymi wcześniej nierozwiązywanymi, których nie można było zidentyfikować w trakcie realizacji innych, dotychczasowych świadczeń.

1) Zmiana postawionej wcześniej diagnozy nie stanowi podstawy do rozliczenia świadczenia specjalistycznego kompleksowego.

2) Świadczenie specjalistyczne kompleksowe lub świadczenie specjalistyczne podlega rozliczeniu po podjęciu decyzji diagnostycznej i terapeutycznej wobec świadczeniobiorcy wraz ze skompletowaniem wyników procedur diagnostycznych wymaganych w charakterystykach poszczególnych świadczeń. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem i dostarczaniem kolejnych wyników badań dodatkowych.

3) Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu konsultacje, o których mowa w § 11 ust. 2.

4) W raporcie statystycznym nie wykazuje się procedur (badań), które nie zostały zlecone i sfinansowane przez świadczeniodawcę w ramach świadczenia.

5) Etapy postępowania związane z udzielonymi świadczeniami są odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjenta.

6) Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego, dotyczącego tego samego problemu zdrowotnego, udzielonego w danym zakresie świadczeń, przez tego samego świadczeniodawcę, w okresie 30 dni przed wykonaniem świadczenia specjalistycznego kompleksowego.

§ 15.

1. Dowód udzielenia świadczenia stanowi wpis w dokumentacji świadczeniobiorcy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dowód udzielenia specjalistycznego świadczenia zabiegowego stanowi opis zrealizowanej procedury w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy lub w księdze zabiegów, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16.

1. Przy rozliczaniu świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w poradniach specjalistycznych w danym zakresie, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu, u tego samego świadczeniobiorcy, chyba że postanowienia załącznika nr 5b część 1 do zarządzenia stanowią inaczej.

2. Przepisu ust. 1, nie stosuje się do świadczeń w zakresie:

1) onkologii - udzielanych w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy w jednym dniu w poradni onkologicznej, oraz w poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w zakresie chemioterapii, leczenie szpitalne w zakresach: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa;

2) onkologii - udzielanych w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy w jednym dniu w poradni ginekologii onkologicznej oraz poradni chemioterapii lub w poradni radioterapii, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w rodzaju: leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), w zakresie chemioterapii, leczenie szpitalne w zakresach: teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa;

3) leczenia AIDS - wykonywanych w jednym dniu, w odniesieniu do tego samego świadczeniobiorcy przez lekarzy specjalistów z różnych dziedzin medycyny, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu AOS, pod warunkiem, że świadczenia te nie są rozliczane w ramach umów w innych zakresach świadczeń lub innych rodzajach świadczeń.

§ 17.

1. ASDK, z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego, na które może kierować również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, wykonywane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który realizuje finansowane przez Fundusz świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna lub rehabilitacja lecznicza lub opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

1) Przy rozliczeniu ASDK, nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania w ramach danego zakresu określonego w kolumnie 3 załącznika nr 1 część b do zarządzenia - świadczeń oznaczonych różnym kodem jak również wielokrotności świadczeń oznaczonych tym samym kodem, wykonywanych w jednym dniu u tego samego świadczeniobiorcy.

2) Świadczenia realizowane w ASDK nie są udzielane w celach orzeczniczych, wyłączonych z finansowania ze środków publicznych (związanych z zabezpieczeniem społecznym).

§ 18.

1. Przy wykazywaniu świadczeń do rozliczenia, świadczeniodawca obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

1) w sytuacji udzielenia więcej niż jednego świadczenia w czasie wykonywania specjalistycznego świadczenia zabiegowego do rozliczenia należy wykazywać tylko jedną grupę z katalogu stanowiącego załącznik nr 5a do zarządzenia;

2) świadczenia wymienione w załączniku nr 3 część c i d do zarządzenia udzielane świadczeniobiorcy objętemu opieką KAOS, w tym: porady specjalistyczne, ASDK, nie są rozliczane odrębnie w ramach innych zakresów świadczeń udzielonych temu samemu świadczeniobiorcy, w sytuacji gdy przyczyną ich wykonania jest rozpoznanie będące podstawą udzielania świadczeń KAOS.

2. Warunkiem finansowania świadczeń KAOS jest udzielanie świadczeń zgodnie z postanowieniami określonymi w załączniku nr 3 część c i d, w sposób ciągły i regularny, z częstotliwością nie mniejszą niż jeden raz na 3 miesiące.

3. W przypadku nie spełnienia wymogu określonego w ust. 2, leczenie danego świadczeniobiorcy przestaje być finansowane stawką kapitacyjną. Jednocześnie świadczeniodawca obowiązany jest do wskazania temu świadczeniobiorcy możliwości dalszego leczenia choroby, która była podstawą dotychczasowej opieki w KAOS, w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

§ 19.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem wiersza określonego w lp. 65 załącznika nr 1 część a oraz w lp. 65 załącznika nr 3 część a do zarządzenia, które stosuje się do umów dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 20.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 71/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

Załączniki:

 • Załącznik nr 1część a - Katalog zakresów świadczeń w poradniach specjalistycznych;
 • Załącznik nr 1część b - Katalog zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych (ASDK);
 • Załącznik nr 1część c - Katalog zakresów świadczeń kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (KAOS);
 • Załącznik nr 2część a - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • Załącznik nr 2część b - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne;
 • Załącznik nr 2część c - Wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna - kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • Załącznik nr 3część a - Wymagania dotyczące świadczeniodawców realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych;
 • Załącznik nr 3część b - Wymagania wobec pracowni diagnostycznych realizujących świadczenia w ramach ASDK;
 • Załącznik nr 3część c - Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą;
 • Załącznik nr 3część d - Zasady realizacji kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem zakażonym HIV, leczonym lekami antyretrowirusowymi (ARV);
 • Załącznik nr 4 - Wzór deklaracji wyboru świadczeniodawcy realizującego KAOS;
 • Załącznik nr 5a - Katalog ambulatoryjnych grup świadczeń specjalistycznych;
 • Załącznik nr 5b - Katalog specjalistycznych świadczeń odrębnych;
 • Załącznik nr 6 - Schemat zaświadczenia lekarskiego "Informacja dla lekarza kierującego/POZ";
 • Załącznik nr 7 - Charakterystyka grup ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych;
 • Załącznik nr 8  - Warunki realizacji świadczeń.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 17.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.12.2013 r. Norbert Tyszka
 
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 17.12.2013 00:00
Aktualizacja informacji: 20.05.2015 12:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności