Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 82/2019/DSOZ

28-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr  82/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 41/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, zmienionym zarządzeniem nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Świadczenia opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowane w warunkach stacjonarnych, udzielane są w zakresach świadczeń, o których mowa w  lp. 1-29 załącznika nr 1 do zarządzenia.”;

2)    w § 12 w ust. 1 pkt 1 – 3 otrzymują brzmienie:
„1) w izbie przyjęć, udzielane są w zakresie świadczeń, o których mowa w l.p. 30 załącznika nr 1 do zarządzenia;
 2) w warunkach dziennych (oddziału/ośrodka dziennego) udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w lp. 31-39 załącznika nr 1 do zarządzenia. W zakresach tych, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 7 rozporządzenia;
 3) w warunkach ambulatoryjnych, udzielane są w zakresach świadczeń wymienionych w lp. 40-53 załącznika nr 1 do zarządzenia. W zakresach tych, świadczeniodawcy zapewniają realizację świadczeń, o których mowa w § 8 rozporządzenia.”;

3) w § 15:

a) w ust. 1:

-  pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) W przypadku jednej sesji psychoterapii, rozliczeniu podlega pełna godzina sesji. W przypadku sesji psychoterapii grupowej w terapii uzależnień, rozliczeniu podlegają dwie pełne godziny sesji;”,

-  pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) w przypadku hospitalizacji świadczeniobiorcy w wieku poniżej 60 roku życia, któremu udzielane są świadczenia w zakresie świadczeń: świadczenia psychogeriatryczne, dopuszcza się indywidualne rozliczenie takich świadczeń. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na indywidualne rozliczenie świadczeń określony jest w zarządzeniu, o którym mowa w pkt 25;”,

-   pkt 29 otrzymuje brzmienie:
„29) w sytuacji udzielania świadczeń w zakresie: świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży, świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich, świadczenia opiekuńczo – lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich; świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu rozliczane produktem rozliczeniowym dla młodzieży – wartość punktowa tych świadczeń korygowana jest w rozliczeniu z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,2.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dowodem udzielenia świadczenia objętego umową jest opis świadczenia w dokumentacji medycznej indywidualnej oraz zbiorczej.”;

4) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1, stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552,1669, 1925, 2192, 2429 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.06.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 28.06.2019 12:33
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności