Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 84/2019/DSOZ

28-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr  84/2019/DSOZ
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania  i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 76/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu  Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne uchyla się § 4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 391, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 28.06.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności