Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 86/2012/DSOZ

06-12-2012

Zarządzenie Nr 86/2012/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 5 grudnia 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8) Portal Narodowego Funduszu Zdrowia - informatyczne środowisko komunikacji, określone w zarządzeniu Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.), przeznaczone do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami (wnioskujący, oferenci, świadczeniodawcy realizujący umowy, podwykonawcy, apteki), a Funduszem;";

2) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Odpowiednio do przedmiotu umowy, jednostki rozliczeniowe poszczególnych świadczeń oraz ceny odpowiadających im jednostek, w tym dla okresu rozliczeniowego od 1 stycznia do 31 maja 2013 r., określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
"2a. Do określenia warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy stosuje się § 32 Ogólnych warunków umów.";

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy, uprawnień świadczeniobiorcy do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanych dalej "uprawnieniami do świadczeń.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a - 1d w brzmieniu:
,,1a. Świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 1, każdorazowo przed przyjęciem od świadczeniobiorcy deklaracji wyboru.
1b. Świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania we właściwym OW NFZ upoważnienia do korzystania z systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców oraz dopełnienia staranności dla zapewnienia realizacji uprawnień świadczeniobiorców, wynikających z art. 50 ust. 3 ustawy.
1c. Weryfikacja uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 1a dokonywana jest za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców udostępnionego przez Fundusz, a w przypadku braku potwierdzenia uprawnień do świadczeń - dokumentu okazanego przez świadczeniobiorcę albo oświadczenia złożonego przez Świadczeniobiorcę, zgodnie z przepisami określonymi w art. 50 ust. 6 - 9 ustawy.
1d. Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe dokonanie weryfikacji w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców, świadczeniodawca postępuje w sposób określony  w art. 50 ust. 6 ustawy.";

4) w § 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza poz nie powinna  przekroczyć 2750 osób.",

b) uchyla się ust. 3;

5) w § 15 w ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) dla świadczeniodawcy, u którego liczba sprawozdanych porad zdefiniowanych rozpoznaniami wg klasyfikacji ICD-10 jako choroby z grupy J00-J22, z wyłączeniem grupy J17*, stanowić będzie co najmniej 25% porad udzielonych z przyczyn innych niż cukrzyca i chuk.";

6) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką przez jedną pielęgniarkę poz nie powinna
przekroczyć 2750 osób.",

b) uchyla się ust. 3;

7) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zalecana liczba świadczeniobiorców, do których zalicza się osoby płci żeńskiej oraz noworodki i niemowlęta obu płci do ukończenia 2 miesiąca życia, objętych opieką przez jedną położną poz nie powinna przekroczyć 6 600 osób.",

b) uchyla się ust. 2;

8) załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

9) we wzorze umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia:

a) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia ................. Świadczeniodawca zobowiązany jest wykonywać umowę zgodnie z zasadami i na warunkach określonych zarządzeniem Nr 85/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.), zwanym w umowie ,,warunkami zawierania umów", w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazów świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139, z późn. zm.), w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133), oraz w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484), zwanych dalej "Ogólnymi warunkami umów".",

b) w § 2 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Aktualizacji danych, o których mowa w ust. 5 i 6, należy dokonywać za pomocą udostępnionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia aplikacji informatycznych, w szczególności Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia, na zasadach i warunkach określonych w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 45/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 października 2009 r. w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia (z późn. zm.) oraz w umowie upoważniającej do korzystania z tego Portalu.",

c) w § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Stosownie do zakresu świadczeń będącego przedmiotem umowy, w przypadku czasowego (związanego z urlopem lub zdarzeniem losowym) zaprzestania udzielania świadczeń przez lekarza poz, pielęgniarkę poz lub położną poz, realizujących umowy  jako podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), w których świadczenia realizowane są jednoosobowo, Świadczeniodawca obowiązany jest do: 1) zabezpieczenia świadczeniobiorcom zadeklarowanym odpowiednio do lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz dostępności do świadczeń poprzez zagwarantowanie zastępstwa na okres nieobecności u innego świadczeniodawcy;
2) odpowiednio wczesnego powiadomienia świadczeniobiorców o zmianach wynikających z modyfikacji wprowadzonej w związku z pkt 1 poprzez zamieszczenie ogłoszenia w miejscu udzielania świadczeń;
3) poinformowania o zaistniałej sytuacji właściwy oddział wojewódzki Funduszu.";

10) załącznik Nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 11 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik Nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik Nr 17 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2013 r., w odniesieniu do świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest roczna stawka kapitacyjna, status uprawnień do świadczeń nie wpływa na rozliczenie świadczeń.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 6.12.2012 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 18.12.2012 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności