Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 86/2017/DEF

15-09-2017

ZARZĄDZENIE Nr 86/2017/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 764 185 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089,  1139, 1200, 1292,1321, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 15.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 26.09.2017 15:19
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności