Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 87/2008/DGL

17-10-2008

Zarządzenie Nr 87/2008/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 16 października 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 pkt 1 i 3 w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 36/2008/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionym zarządzeniem nr 45/2008/DGL z dnia 7 lipca 2008 roku,  nr 47/2008/DGL z dnia 18 lipca 2008 roku i nr 68/2008/DGL z dnia 11 września 2008 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1h otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do zarządzenia;

4) załącznik nr 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu do uwzględnienia w umowach zawartych ze świadczeniodawcami zmian, o których mowa w § 1.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 listopada 2008 r.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 17.10.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.10.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności