Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 87/2017/DK

18-09-2017

ZARZĄDZENIE Nr 87/2017/DK
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli

Na podstawie art. 102 ust. 1 i 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2014 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z  2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) w związku z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie informacji publicznej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugie tej ustawy, podlegają:

1) informacje zbiorcze o wynikach kontroli przeprowadzanych przez:

a) instytucje kontroli zewnętrznej w Narodowym Funduszu Zdrowia,
b) Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie:

- kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
- ordynacji recept,
- realizacji recept;

2) protokoły i wystąpienia pokontrolne z kontroli realizowanych przez:

a) Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze i drugie,
b) oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie o którym mowa w pkt 1 lit. b.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, publikowane są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia przez:

1) Biuro Komunikacji Społecznej, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 lit. a, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z materiałami opracowanymi i przekazanymi przez:

a) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a – Wydział Kontroli Wewnętrznej,
b) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b – Departament Kontroli,
c) w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a – komórkę organizacyjną Centrali przeprowadzającą daną kontrolę;

2) właściwą komórkę organizacyjną oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w zakresie, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z materiałami opracowanymi i przekazanymi  przez komórkę organizacyjną oddziału przeprowadzającą kontrolę.

§ 3. 1. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, opracowuje Wydział Kontroli Wewnętrznej na podstawie danych przekazywanych przez:

1) komórki organizacyjne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia – w zakresie kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) komórki kontroli wewnętrznej w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia – w zakresie kontroli przeprowadzanych przez instytucje kontroli zewnętrznej w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące dane:

1) okres, którego dotyczy informacja;
2) liczbę przeprowadzonych kontroli;
3) nazwy instytucji, które przeprowadziły kontrolę;
4) stwierdzone nieprawidłowości;
5) oceny działalności podmiotów kontrolowanych.

§ 4. 1. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, opracowuje Departament Kontroli, na podstawie danych własnych oraz przekazywanych przez komórki organizacyjne Centrali i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują następujące dane:

1) okres, którego dotyczy informacja;
2) liczbę przeprowadzonych kontroli;
3) stwierdzone nieprawidłowości;
4) oceny działalności podmiotów kontrolowanych, jeżeli takie oceny zostały zawarte w wystąpieniach pokontrolnych.

§ 5. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 1, sporządzane są za okresy półroczne, do końca drugiego miesiąca po upływie okresu sprawozdawczego i niezwłocznie są przekazywane do publikacji.

§ 6. Informacje, o których mowa w § 1 pkt 2, przekazywane są do publikacji niezwłocznie po zakończeniu postępowania kontrolnego, przez komórkę organizacyjną opracowującą materiał do publikacji wskazaną w § 2, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych i zachowaniem tajemnic prawnie chronionych.

§ 7. Informacje o wynikach kontroli, które nie podlegają udostępnieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia, udostępniane są na wniosek zainteresowanego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

§ 8. Traci moc zarządzenie Nr 85/2012/ZKW Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie udostępniania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o wynikach kontroli.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860, 1948, 2138, 2173 i 2250 oraz z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139, 1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 18.09.2017 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności