Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ

18-12-2013

Zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ
Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), zwaną dalej "ustawą o świadczeniach", zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa postępowanie w sprawie zawarcia i realizacji umowy w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, zwanej dalej "umową", a także warunki wymagane od świadczeniodawców zainteresowanych zawarciem umowy w tym rodzaju oraz warunki dodatkowo oceniane w trakcie postępowania prowadzonego w sprawie jej zawarcia.

§ 2.

1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz  - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2)  rejestr - rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217);

3) rodzaj świadczeń - rodzaj, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484);

4) rozporządzenie -  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 1413);

5) rozporządzenie szpitalne   - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520);

6) rozporządzenie rehabilitacyjne - rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 1522);

7) świadczenia wykonywane w warunkach domowych  - świadczenie udzielane w miejscu pobytu świadczeniobiorcy;

8) zakres świadczeń - zakres, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, w tym w szczególności w rozporządzeniu, w rozporządzeniu szpitalnym oraz Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Rozdział 2

Cel postępowania i przedmiot umowy

§ 3.

Przedmiot postępowania, o którym mowa w § 1, stanowi wyłonienie świadczeniodawców, którzy będą udzielali świadczeń w zakresach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

1. Przedmiot umowy o udzielanie świadczeń stanowi realizacja świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie w poszczególnych zakresach świadczeń określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2. Wzory umowy , o której mowa w ust. 1 określone są w  załącznikach nr 2, 2a i 2b do zarządzenia, które są stosowane i oznaczane odpowiednio do przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wzór umowy określony w:

1) załączniku nr 2a do zarządzenia stosuje się do zakresów, o których mowa w § 5 pkt 15, 16 i 18;

2) załączniku nr 2b do zarządzenia stosuje się do zakresu, o którym mowa w § 5 pkt 17.

4. Odstępstwa od wzoru umowy wymagają pisemnej zgody Prezesa Funduszu.

§ 5.

W świadczeniach zdrowotnych kontraktowanych odrębnie wyodrębnia się następujące zakresy świadczeń:

1) dializoterapia otrzewnowa;

2) hemodializoterapia;

3) terapia hiperbaryczna;

4) tlenoterapia domowa;

5) żywienie pozajelitowe w warunkach domowych;

6) żywienie dojelitowe w warunkach domowych;

7) badania zgodności tkankowej;

8) badania genetyczne;

9) badania izotopowe;

10) terapia izotopowa;

11) zaopatrzenie protetyczne;

12) pozytonowa tomografia emisyjna;

13) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dzieci;

14) leczenie cukrzycy z zastosowaniem pompy insulinowej u dorosłych;

15) teleradioterapia stereotaktyczna;

16) kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej;

17) leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej;

18) teleradioterapia protonowa;

19) domowa antybiotykoterapia dożylna.

§ 6.

Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, określonym w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1 i n., z późn. zm.) oraz z art. 141 ust. 4 ustawy o świadczeniach, przedmiotem umów objęte są następujące nazwy i kody:

1) 85110000  -  3 Usługi szpitalne i podobne;

2) 85111700  -  7 Usługi terapii tlenowej;

3) 85121200  -  5 Specjalistyczne usługi medyczne;

4) 85141210  -  4 Usługi leczenia medycznego świadczone w warunkach domowych;

5) 85141212  -  8 Usługi dializowania;

6) 85143000  -  3 Usługi ambulatoryjne;

7) 33157500  -  0 Komory hiperbaryczne.

 Rozdział 3

Zasady postępowania oraz wymagania wobec świadczeniodawców

§ 7.

1. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy, o której mowa w § 4, obowiązany jest  spełniać wymagania określone w załączniku nr 3 do zarządzenia oraz w przepisach odrębnych.

2. Wymóg, o którym mowa w ust. 1,  dotyczy wszystkich miejsc udzielania świadczeń, w których realizowana jest umowa.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w ramach hospitalizacji, obowiązany jest do zapewnienia produktów leczniczych, wyrobów medycznych oraz innych materiałów niezbędnych do udzielania świadczeń zdrowotnych, a także świadczeń towarzyszących, o których mowa w art. 5 pkt 38 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4. Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, mogą przeprowadzać wspólne postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyrobu medycznego - wszczepialnej pompy baklofenowej, zmierzające do wyłonienia dostawcy gwarantującego najkorzystniejszą ofertę, działając w imieniu własnym albo upoważniając wybranego spośród siebie zamawiającego do przeprowadzenia postępowania w ich imieniu i na ich rzecz.

5. O ile świadczeniodawcy przeprowadzą wspólne postępowanie, o którym mowa w ust. 4, z dostawcą w nim wybranym, zawierane są umowy na dostawę wyrobu medycznego - wszczepialnej pompy baklofenowej na wynegocjowanych, warunkach jednolitych dla wszystkich uczestniczących w tym postępowaniu świadczeniodawców.

6. Ocena oferty pod względem kryterium ceny, o której mowa w  zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, nie obejmuje kosztu zakupu wyrobu medycznego - wszczepialnej pompy baklofenowej.

Rozdział 4

Zasady udzielania świadczeń

§ 8.

1. Świadczenia w poszczególnych zakresach mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców udzielających świadczeń na zlecenie świadczeniodawcy, wymienionych w "Wykazie podwykonawców", którego wzór określa załącznik nr 3 do umowy.

2. Świadczenia mogą być udzielane wyłącznie przez podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu oraz  w przepisach odrębnych.

3. Umowa zawarta między świadczeniodawcą, a podwykonawcą zawiera zastrzeżenie o prawie Oddziału Funduszu do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy w zakresie wynikającym z umowy, na zasadach określonych w ustawie.

4. Oddział Funduszu obowiązany jest do poinformowania świadczeniodawcy o rozpoczęciu i zakończeniu kontroli podwykonawcy oraz o jej wynikach.

5. Każda zmiana warunków udzielania świadczeń przez podwykonawców, mająca wpływ na dostępność do świadczeń, winna być zgłoszona do oddziału wojewódzkiego Funduszu przez świadczeniodawcę w terminie umożliwiającym zmianę umowy, jednak nie krótszym niż 14 dni.

§ 9.

1. Przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania zasad postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny.

2. Świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej i mikrobiologicznych badań laboratoryjnych mogą być realizowane wyłącznie w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych wpisanych do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

3. Medyczne laboratoria diagnostyczne i mikrobiologiczne, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do stosowania standardów jakości określonych w przepisach odrębnych.

4. Szczegółowe opisy niektórych świadczeń określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zarządzeniu oraz określonej w odrębnych przepisach.

6. Przy udzielaniu świadczeń, świadczeniodawca obowiązany jest do weryfikacji, z uwzględnieniem przepisów art. 50 ustawy o świadczeniach, prawa świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

7. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 6, świadczeniodawca obowiązany jest do uzyskania, we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu, upoważnienia do korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (usługa e-WUŚ), umożliwiającej występowanie o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy o świadczeniach.

8. W celu uzyskania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7, świadczeniodawca składa w oddziale wojewódzkim Funduszu wniosek, w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

9. W przypadku niedopełnienia przez świadczeniodawcę obowiązku określonego

w ust. 6, z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy, oddział Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną, o której mowa w § 6 ust. 4 załączników nr 2, 2a i 2b do zarządzenia, stanowiących wzory umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

10. W przypadku nieprzerwanej kontynuacji przez świadczeniodawcę udzielania świadczeń na podstawie kolejnej umowy z Funduszem, upoważnienie, o którym mowa  w ust. 7, uzyskane w związku z zawarciem poprzedniej umowy, zachowuje ważność.

11. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w zakresie:

1) tlenoterapii domowej, obowiązany jest do prowadzenia "Karty wizyt w domu pacjenta - tlenoterapia" oraz "Karty serwisowej koncentratora tlenu", zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 5 i 5a do zarządzenia;

2) żywienia pozajelitowego w warunkach domowych obowiązany jest do prowadzenia "Karty dostaw - żywienie pozajelitowe w warunkach domowych" zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do zarządzenia oraz obowiązany jest przekazać informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej/lekarzowi kierującemu do objęcia świadczeniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia;

3) żywienia dojelitowego w warunkach domowych obowiązany jest do prowadzenia "Karty dostaw - żywienie dojelitowe w warunkach domowych", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do zarządzenia oraz obowiązany jest przekazać informację lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej/lekarzowi kierującemu do objęcia świadczeniem, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia;

4) domowej antybiotykoterapii dożylnej, obowiązany jest do prowadzenia "Karty wizyt w domu pacjenta - domowa antybiotykoterapia dożylna", zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do zarządzenia.

12. W przypadku, gdy świadczeniodawca udziela świadczeń w zakresie: leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej, obowiązany jest do przekazywania w formie elektronicznej danych do rejestru pacjentów po wszczepieniu pompy baklofenowej, o którym mowa w załączniku nr 4 w lp. 26 rozporządzenia szpitalnego, zgodnie ze wzorem i w formacie określonym przez Fundusz.

§ 10.

1. Świadczenia objęte przedmiotem umowy, udzielane są osobiście przez osoby posiadające określone kwalifikacje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy "Harmonogram - zasoby".

2. Świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń, zgodnie z "Harmonogramem - zasoby", stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.

Rozdział 5

Zasady sprawozdawania, rozliczania i finansowania świadczeń

§ 11.

1. Warunki rozliczania świadczeń określone są w Ogólnych warunkach umów, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz w umowie sporządzonej według wzoru określonego  odpowiednio w załączniku nr 2, 2a albo 2b do zarządzenia.

2.    Liczba i cena jednostek rozliczeniowych oraz kwota zobowiązania Funduszu są określone w Planie rzeczowo - finansowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy.

3. Dopuszcza się łączne udzielanie i odrębne rozliczanie świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie, o ile w Katalogu zakresów świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie nie określono inaczej, ze świadczeniami z innych rodzajów, z wyjątkiem świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne, w tych przypadkach, w których w katalogach świadczeń szpitalnych określono inaczej, z zastrzeżeniem ust. 4 .

4. Nie dopuszcza się łącznego rozliczania świadczeń wykonywanych w warunkach domowych ze świadczeniami szpitalnymi oraz stacjonarnymi i całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi innymi niż szpitalne, udzielanymi w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym i wyposażonym pomieszczeniu.

§ 12.

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 67/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

§ 13.

Przepisy zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia  2014 r.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ Prezesa NFZ z załącznikami

Zarządzenia zmieniające

Zarządzenie Nr 51/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 93/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia16 września 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów

Zarządzenie Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów

Zarządzenie Nr 63/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzenie Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniające zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków

 

Dodany: 18.12.2013 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.07.2014 r. Norbert Tyszka

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 18.12.2013 00:00
Aktualizacja informacji: 10.11.2015 11:47
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności