Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 88/2018/DSOZ

23-08-2018

ZARZĄDZENIE NR 88/2018/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544 i 1552) oraz art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa:

1) sposób przekazywania danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, zwanej dalej „ustawą”;

2) szczegółowe warunki wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, a także warunki zwrotu tych środków;

3) wzory zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących postanowienia, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy.

§ 2. 1. Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz – Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) lekarz – lekarza, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy;

3) oddział Funduszu – oddział wojewódzki Funduszu;

4) świadczeniodawca – świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

5) ustawa o świadczeniach – ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

6) zobowiązanie – zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy.

2. Określenia inne niż wymienione w ust. 1, użyte w zarządzeniu, mają znaczenie nadane im w przepisach odrębnych, a w szczególności w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

§ 3. 1. Świadczeniodawca obowiązany jest do:

1) przekazania, w terminie określonym ustawą, właściwemu oddziałowi Funduszu danych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy;

2)  przekazywania właściwemu oddziałowi Funduszu informacji o dniu wygaśnięcia zobowiązania lekarza oraz o kwocie środków przekazywanych świadczeniodawcy przez Fundusz niezbędnej do zapewnienia temu lekarzowi miesięcznego wynagrodzenia zgodnie z przepisami ustawy.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekazywane są do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wygasło zobowiązanie.

3. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1, przekazywane są przez dedykowane serwisy internetowe udostępnione przez Fundusz.

§ 4. 1. Do wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania, wynikających ze zmiany umów, o których mowa w § 1 pkt 3, w poszczególnych rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej, stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W celu wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikającej ze zmiany umowy w poszczególnych rodzajach świadczeń, o których mowa w § 6, świadczeniodawca obowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału Funduszu rachunku obejmującego kwotę środków na wzrost wynagrodzeń lekarzy za miesiąc poprzedzający przekazanie tego rachunku.

3. Rachunek przekazuje się w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej pod warunkiem potwierdzenia autentyczności jego pochodzenia oraz integralności i czytelności jego treści bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym elektronicznym znacznikiem czasu poświadczonym przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (Dz. U. UE L 25 z 28.08.2014 s. 73).

§ 5. 1. Środki finansowe na wzrost wynagrodzeń lekarzy przekazywane są świadczeniodawcy przez Fundusz w miesięcznych transzach. 

2. Na podstawie posiadanych danych i informacji, o których mowa w § 3 ust.1, Fundusz dokonuje weryfikacji aktualności stanu faktycznego stanowiącego podstawę przekazywania świadczeniodawcy środków, o których mowa w ust. 1. 

3. W sytuacji ustalenia przez Fundusz niewywiązywania się lekarza ze zobowiązania, dyrektor oddziału Funduszu niezwłocznie informuje o tym świadczeniodawcę. Informacja, o której mowa w zdaniu pierwszym, przekazywana jest za pośrednictwem dedykowanych serwisów internetowych udostępnionych przez Fundusz. 

4. Świadczeniodawca obowiązany jest do dokonania zwrotu środków przekazanych mu przez Fundusz w wysokości kwoty przekazanej lekarzowi, o którym mowa w ust. 3, na zasadach określonych w ustawie oraz odpowiedniego skorygowania rachunku lub rachunków, w okresie sprawozdawczym następującym po zakończeniu wykonywania zobowiązania,  w przypadku:

1) ustalenia przez Fundusz informacji, o której mowa w ust. 3;

2) przekazania przez świadczeniodawcę dyrektorowi oddziału Funduszu informacji, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, kwota zobowiązania Funduszu wynikająca z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym rodzaju ulega  odpowiedniemu zmniejszeniu. 

§ 6. Wzór zmiany umowy, o której mowa w § 1 pkt 3, określony w:

1) załączniku nr 1 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe,

2) załączniku nr 2 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,

3) załączniku nr 3 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe,

4) załączniku nr 4 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

5) załączniku nr 5 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

6) załączniku nr 6 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką,

7) załączniku nr 7 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

8) załączniku nr 8 do zarządzenia - stosuje się do umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego,

9) załączniku nr 9 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – chemioterapia,

10)  załączniku nr 10 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej,

11)  załączniku nr 11 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne,

12)  załączniku nr 12 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia w izbie przyjęć,

13)  załączniku nr 13 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna,

14)  załączniku nr 14 do zarządzenia - stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe

- realizowanych w warunkach całodobowych lub całodziennych.

§ 7. Kwota środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy za okres od dnia 1 lipca 2018 r. do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonana zostanie zmiana umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, przekazana zostanie w terminie 14 dni od dnia przekazania do oddziału Funduszu rachunków za te miesiące.

§ 8. Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy, w terminach, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub art. 9 ust. 2 ustawy.

§ 9. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów Funduszu do wprowadzenia zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów, o których mowa w § 6.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 23.08.2018 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności