Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 89/2019/DK

08-07-2019

ZARZĄDZENIE Nr 89/2019/DK
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 5 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Na podstawie art. 102 ust. 1 w zw. z ust. 5 pkt 21a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 58/2019/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w § 32 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. We wzorach dokumentów określonych w załącznikach do zarządzenia, o którym mowa w § 33, nazwy dotychczasowych Wydziałów Kontroli Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zastępuje się nazwą Narodowego Funduszu Zdrowia.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192, 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.07.2019 00:00
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności