Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 90/2015/DSOZ

11-12-2015

ZARZĄDZENIE Nr 90/2015/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 11 grudnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna


Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zmienionym zarządzeniem Nr 54/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 61/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2015 r., zarządzeniem Nr 62/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 września 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 ust. 1
a) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) wstępna diagnostyka onkologiczna – świadczenie obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz zestaw badań diagnostycznych rozliczanych w ramach diagnostycznego pakietu onkologicznego odpowiadającego wstępnemu rozpoznaniu, wykonywane u świadczeniobiorcy posiadającego kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, mające na celu wykluczenie albo potwierdzenie lub istotne uprawdopodobnienie nowotworu złośliwego. Za istotne uprawdopodobnienie uznaje się:
a) przypadki, gdy w danym nowotworze nie wykonuje się badania histopatologicznego w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej przed zabiegiem operacyjnym, lub
b) przypadki, gdy w danym nowotworze za jednoznaczne potwierdzenie nowotworu złośliwego wystarczające jest wykonanie co najmniej badania obrazowego oraz badania cytologicznego lub poziomu hormonu lub markera nowotworowego;”
b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
„26) specjalistyczne świadczenie zabiegowe – procedurę zabiegową rozumianą jako czynność realizowaną na narządach lub tkankach ciała z naruszeniem ciągłości tkanek, procedurę diagnostyczną lub terapeutyczną wraz z koniecznymi czynnościami uzupełniającymi, realizowanymi komplementarnie w stosunku do procedur: zabiegowych, diagnostycznych, terapeutycznych, obejmującą w uzasadnionych medycznie przypadkach wydanie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 32a ustawy;”;
2) w § 8 ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) realizować wstępną i pogłębioną diagnostykę onkologiczną, zgodnie ze wskazaniami klinicznymi.”;
3) w § 15 po ust. 13 dodaje się ust. 13a i 13b w brzmieniu:
„13a. W przypadku, gdy wstępna i pogłębiona diagnostyka onkologiczna u pacjenta z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego została zrealizowana w terminie 49 dni od dnia wpisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących, przy czym:
a) wstępna diagnostyka onkologiczna - w terminie 28 dni, z zachowaniem pozostałych warunków określonych ust. 11 pkt 1, oraz
b) pogłębiona diagnostyka onkologiczna - w terminie 21 dni, z zachowaniem pozostałych warunków określonych w ust. 11 pkt 2a i 2b
- wycena pakietu pogłębionej diagnostyki onkologicznej ulega skorygowaniu wskaźnikiem 1,2.
13b. W przypadku, gdy u świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 11 pkt 2c lub pkt 2d, pogłębiona diagnostyka onkologiczna została zrealizowana w terminie 21 dni, z zachowaniem pozostałych warunków określonych w ust. 11 pkt 2c i 2d, wycena pakietu pogłębionej diagnostyki onkologicznej ulega skorygowaniu wskaźnikiem 1,2.”;
4) w załączniku nr 1a do zarządzenia w lp. 47 w kolumnie 7 dodaje się znak „X”;
5) załącznik nr 2 część a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 2 część b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 2 część c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
8) w załączniku nr 3a do zarządzenia w lp. 45 w kolumnach 21-23 oraz 25 dodaje się znak „X”;
9) załącznik nr 5c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. 1. Przepis § 1 pkt 5 – 7 zarządzenia stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia lub zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczących udzielania świadczeń od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Postanowień ust. 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 5 zarządzenia w zakresie § 4 ust. 10 tiret 26 (ortopedia i traumatologia narządu ruchu) wzoru umowy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

 


PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Tadeusz Jędrzejczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269,1365, 1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893,1916 i 1991

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 11.12.2015 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności