Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 90/2017/DGL

26-09-2017

ZARZĄDZENIE NR 90/2017/DGL
PREZESA 
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 września 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 66/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe), zmienionym zarządzeniem Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r., zarządzeniem Nr 93/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 100/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2016 r., zarządzeniem Nr 119/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 14/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 28/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017 r., zarządzeniem Nr 41/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 42/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r., zarządzeniem Nr 53/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 74/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia  2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 dodaje się pkt 22 w brzmieniu:

„22) współczynnik korygujący - współczynnik ustalany przez Prezesa Funduszu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.”;

2) § 8a otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 8a. 1. Nabycie leków niezbędnych do realizacji programów lekowych:
1) Leczenie niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością  przysadki;
2) Leczenie niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1;
3) Leczenie niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek (PNN);
4) Leczenie zespołu Prader - Willi;
5) Leczenie niskorosłych dzieci z Zespołem Turnera (ZT);
6) Leczenie hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR);
7) Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

- odbywa się po przeprowadzeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) przez zamawiającego upoważnionego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą o PZP”, przez świadczeniodawców realizujących ww. programy lekowe;
2) w którym pomocnicze działania zakupowe realizuje Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia na podstawie art. 15 ust. 2-4 ustawy o PZP.

2. W przypadku programów lekowych o których mowa w ust. 1:

1) pkt 1-6 - świadczeniodawca realizujący co najmniej jeden z ww. programów zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jednostce Koordynującej, przy której funkcjonuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu;
2) pkt 7 - świadczeniodawca realizujący ten program zobowiązany jest do udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Jednostce Koordynującej, przy której funkcjonuje Zespół Koordynacyjny ds. Kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.”;

3) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Dla świadczeniodawców udzielających świadczeń w zakresie programu lekowego Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową, wartość produktu rozliczeniowego
z katalogu ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych dla świadczenia o kodzie 5.08.08.0000079 Diagnostyka w programie leczenia  przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2) korygowana jest o współczynnik 1,68.
2. Przepis ust. 1 stosuje się, gdy:
1) całkowity koszt terapii danego pacjenta lekami finansowanymi w programie lekowym Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową nie przekracza 27 000 pln; albo
2) terapia dotyczy leczenia pacjentów ze zwłóknieniem wątroby sklasyfikowanym jako F3 lub F4.”;

4) załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
5) załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
6) załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
7) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
8) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
9) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 1 września 2017 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1807, 1860,1948, 2138, 2173 i 2250 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 759, 777, 844, 858, 1089, 1139 ,1200, 1292, 1321, 1386 i 1428.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 26.09.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 27.09.2017 09:47
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności