Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 90/2019/GPF

08-07-2019

ZARZĄDZENIE Nr 90/2019/GPF
PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Chełmie

Na podstawie art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.1)) oraz § 6 ust. 6 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia  (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje.

§ 1. W Lubelskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia tworzy się Centrum Usług Wspólnych w Chełmie, zwane dalej „CUW w Chełmie”.

§ 2. Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przedstawi Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia projekt zmiany regulaminu organizacyjnego Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w którym określi zakres zadań CUW w Chełmie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1515, 1532, 1544, 1552, 1669, 1925, 2192 i 2429 oraz z 2019 r. poz. 60, 303, 399, 447, 730, 752 i 1078.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 08.07.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności