Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 91/2018/DEF

04-09-2018

ZARZĄDZENIE Nr 91/2018/DEF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 4 września 2018 r.
w sprawie zmiany planu finansowego
Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 1 i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok zwiększa się pozycję B2 „Koszty świadczeń opieki zdrowotnej” w planach oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia o kwotę 1 300 000 tys. zł.

§ 2. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Służb Mundurowych

Dariusz Tereszkowski-Kamiński

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 04.09.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 04.09.2018 12:32
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności