Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2005

27-01-2005

Zarządzenie Nr 9/2005
z dnia 24 stycznia 2005 r.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

w sprawie przyjęcia do stosowania w Narodowym Funduszu Zdrowia regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 102 ust. 1 i ust. 5 pkt 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się do stosowania regulamin rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzy Miller


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 27.01.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 27.01.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności