Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2010/DGL

22-01-2010

Zarządzenie Nr 9/2010/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 22 stycznia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz w związku z art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 65/2009/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada  2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne, zmienionego zarządzeniem Nr 3/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz  zarządzeniem Nr 8/2010/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniającym  zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1h do zarządzenia w nazwie kolumny 7 wyrazy "Wycena punktowa 2009 jednostki leku [pkt.]" zastępuje się wyrazami "Wycena punktowa 2010 jednostki leku [pkt.]";

2) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4) załącznik nr 18 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5) załącznik nr 30 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian, wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia, o których mowa w § 1, do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 15 stycznia 2010 r.

Prezes
Narodowego Fundusz Zdrowia

Jacek Paszkiewicz


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 22.01.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 29.01.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności