Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 9/2018/DI

01-02-2018

ZARZĄDZENIE Nr 9/2018/DI
PREZESA

NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA
z dnia 1 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML
dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML, stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Komunikat, o którym mowa w ust. 1:

1) stosowany jest do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczynającym się od dnia 1 marca 2018 r. i okresach następnych;
2) może być stosowany do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym występującym przed dniem 1 marca 2018 r.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 65/2017/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Z up. Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
Z-ca Prezesa ds. Finansowych

Maciej Miłkowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2110, 2217, 2361 i 2434 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 01.02.2018 00:00
Aktualizacja informacji: 07.03.2018 12:27
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności